Dag: Onsdagen den 30 september 2015, kl. 13.00 – 16.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask p.5-23, Roland Edwardsson p.1-4, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund- Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel, adj.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade vice ordföranden samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Gunnar Ekman.

3. Dagordning
Godkändes med tillägg under Rapporter h. Ordf. möte med PRO/SPF­ ledning.

4. Justerare
Utsågs Rolf Wallner.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 26 augusti och AU-protokoll från15 och 25 september lades till handlingarna.

6. Verksamhetsplanen 2016
Efter en mindre justering itexten beslutade styrelsen presentera planen på Höstmötet den 26 oktober.

7. UPS budget för 2016
I avvakten på besked om medel från kommunen för nästa år lade kassören fram en preliminär budget för 2016. Beslutades skicka ut den till Höstmötet och att där lägga fram en budget utifrån då kända förhållanden .

8. Årsavgift till UPS för 2016
Kassören föreslår oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna, 2 kronor/medlem och år. Styrelsen tillstyrkte förslaget, årsavgiften fastställs på Höstmötet.

9. Budget för Träffpunkt Storgatan 11 för 2016
I avvaktan på besked om medel från kommunen för nästa år lade kassören även här fram en preliminär budget för 2016. Beslutade styrelsen sända den med övriga handlingar till Höstmötet för att utifrån då kända förhållanden lägga fram en budget för 2016..

10. Enkät om Den Äldrevänliga Staden
Kassören presenterade en enkät som skall besvaras med vad äldre anser viktiga frågor för att uppleva en människovänligare miljö. Efter en provomgång i styrelsen beslutades att dela ut enkäten på årsmötet för att få en uppfattning om hur Den Äldrevänliga Staden skall beskrivas. Svaren är anonyma.

11. Höstmötet 26 oktober 2015
Samtliga handlingar inför mötet är klara att skickas ut enligt p. 6 – 9 ovan.

12. LPR
Mats Hallor rapporterade från möte med Landstinget om bättre akutvård, distansmätare för PK-prov, ALMA (specialavd. till akuten), Mobila Akuten nu öppen hela dygnet alla veckans dagar. Rapporten godkändes.

13. Fyllnadsval till KPR
Styrelsen utsåg Brittmari Ekholm att ingå som ersättare i KPR.

14. SÄV
Ordföranden rapporterade från möte med ombud och verksamhetschefer den 29 september. Fler chefer deltog och totalt samlade mötet 40-talet personer. Flera rapporter lämnades från särskilda boenden i kommunen. Läggs ut på UPS hemsida .

15. ÄLN
Ordföranden rapporterade från möte i ÄLN den 15 september. Kommunen erhåller statliga medel under tre år för att skapa fler händer i vården.
Presenterades en bostadsförsörjningsplan avseende platser för särskilda boenden. Målet är att sänka dagens långa väntetider och att särskilt tillgodose det ökade behovet av boende för dementa. Den långa väntetiden för dementa skapar även ohälsa hos anhöriga. Prognosen avser de närmaste fem åren fram till 2020. Togs frågan upp om psykisk ohälsa och utbildning pågår i kommunen.

16. Plangruppen
UPS egen arbetsgrupp byter namn till Stadsplanegruppen omfattande hela kommunen, alltså även landsbygden. Gruppen förstärks med ny ledamot, Lena Högling.

17. Översiktsplanen 2016
Stadsplanegruppen väljer ur underlaget avsnitt som är intressanta för vår målgrupp. En del av synpunkterna som framfördes i remissvaret om Södra staden kan även framföras i detta svar.

18. Färdtjänsten
Ordföranden rapporterade från möte med bl a kvalitetshandläggare Terese Larsson, som meddelar att våra representanter i användargruppen, Carin Unebrand och Sten Lundgren, kommer att kallas till möte. Åtstramningen att inte använda färdtjänst för sjukresor har medfört att antalet kunder hos Färdtjänst minskat med 2000. Ett vite utgår till taxibolagen om man använder färre bilar än avtalat. Systemet skapar brist på bilar och därmed långa väntetider.

19. Träffpunkt Storgatan 11
Huset har fått ny ägare och kontakten fungerar bra. Ny extra personal skolas in. Programgruppen arbetar med vårens program, som kan bli klart till Lucia.

20. Brottsofferjouren
Har ett nytt utbildningprogram som man vill presentera för UPS. De återkommer.

21. Möte med PRO/SPF-ledningarna
Ordföranden rapporterade från rubr. möte där han presenterade de frågor som UPS löpande arbetar med. Deltagarna imponerades av bredden i UPS verksamhet. PRO/SPF inbjuds till ett möte i AU för diskussion.
Förteckningen över frågorna bilägges detta protokoll för att styrelsens ledamöter i olika sammanhang berättar om det arbete som bedrivs i styrelsen för pensionärerna i kommunen.

22. Nästa sammanträde
Onsdagen den 28 oktober kl 13.00.

23. Avslutning
Ordförande tackade alla för att ha hållit sig vakna och aktivt deltagit i diskussionerna.