Dag:     Onsdagen den 25 oktober 2017
Tid:      Kl 13.00 – 15.30
Plats:    Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Eva Gosselman, Sven-Olov Larsson och Sten Lundgren anmält förhinder.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Leif Hällström.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-09-27 punkt 10 justeras med följande text: Ansökan till Vinnova. Kassören meddelade att ansökan är godkänd av kommunen och insänd denna dag. Ansökan utsändes till styrelsens ledamöter. Protokollet godkändes. AU-protokoll 2017-10-16 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Tilldelade medel från kommunen för UPS 220 000 kronor. Tilldelade medel från kommunen för Träffpunkten 1 240 000 kr.

7. Uppföljning av styrelsemötet 2017-09-27
Samtliga arbetsgrupper har rapporterat och är utsänt till ledamöterna. Syftet är att öka effektiviteten i det fortsatta arbetet med aktuella frågor till de nämnder i kommunen som UPS samarbetar med.

8. Inför Höstmötet Motion
PRO Björklinge inlämnade en skrivelse ang bostäder för äldre i Björklinge till årsmötet som lovade ta upp den som motion på höstmötet 2017. Beslutade styrelsen att meddela höstmötet att skrivelsen ej behandlats men kommer att tas upp i kommande styrelsemöte och i KPR och att motionen tas upp på Årsmötet 2018. I sak har PRO Björklinge ingenting att anföra. På höstmötet informerar Karin N-W om SÄV.

9. Arbetsgrupper i styrelsen
För att öka samarbetet i de frågor som UPS styrelse har att arbeta med skapas arbetsgrupper. Karin N-W har lämnat ett förslag till tillstyrktes i Varje grupp har en sammankallande vars uppgift är att leda arbetet och avrapportera till AU och styrelsen. Beslutades tillstyrka förslag till arbetsgrupper och förberedande grupper inför AU och styrelsen.

10. KPR-möte 2017-09-15
Frågor som behandlades var trygghetsbostäder, planerad utbyggnad av särskilda boenden, fattigpensionärer i Uppsala – inget konkret svar, och en lägesrapport om ÄLV (Äldrevänlig stad). UPS ordförande inledde och avslutade KPR-mötet p g a ordinarie ordförandens sena ankomst till mötet och för tidiga avgång från mötet. Rapporten godkändes.

11. Möte med ÄLN:s presidium 2017-09-19
Mötet präglades av hög närvaro av nya tjänstemän från ÄLV (Äldreförvaltningen). Vid särskilda behov finns plats f n på särskilda boenden. Från UPS påtalades att vid byggande av nya boenden gör det satsas pm 80 lägenheter för att få en värdinna på 100%, att en samlokalisering av trygghets. Och vårdboenden skulle vara bra. Avtal med seniorrestaurangen på Fyrishov har påbörjats. Tillströmningen har varit högre än beräknat. Vidare rapporterades om överklagande av verkställighet av biståndsbeslut under 2016 inom hemtjänsten, tolkar vid biståndshandläggning och trygghetslarm. Det finns 3 600 larm i Uppsala och det inkommer ca 450 larm om dygnet till trygghetsjouren. GSM-larm på väg ut och IP-larm på väg in. Kostnaden för larm är 201 kr/månad och den ingår i maxtaxan. Rapporten godkändes.

12. Trudhem 2017-10-05
Vid mötet diskuterade kommunen och fastighetsägaren hyreskostnaderna. UPS lovades att Träffpunkten blir kvar i lokalerna till 2019-06-30. Ärendet rapporteras på Höstmötet. Rapporten godkändes.

13. Nyanställning på Träffpunkten
Therese Högefjord har anställts från 2017-10-02 med provtjänstgöring i 6 månader. Anställningen föregicks av 88 sökanden inom angiven tid men totalt 104 sökanden och 17 intervjutillfällen. Intervjuerna genomfördes av ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Personalen på Storgatan har deltagit i beslutet. Rapporten godkändes                

14. LÖK möte 2017-06-14
Ordföranden rapporterade från mötet. Fyra dialogkonferenser kommer att genomföras med föreningarna om bl a deras åtaganden i framtiden. KF beslutar om LÖK den 18 maj 2018. Jan uppmanar styrelsen att delta i dialogkonferenserna, ett av dessa sker i city. Rapporten godkändes.

15. Äldrevänlig stad (ÄVS)
AU har deltagit i ett informationsmöte om vad som gjorts och hur arbetet fortskrider. Styrelsen diskuterar vad som händer efter att projektet är genomfört och hur kommunen går vidare. Rapporten godkändes.

16. Möte med Omsorgsnämndens presidium 2017-10-16
Inom omsorgsnämnden har av de 200 person som är 65+ ca 100 personer eget boende och 100 personer finns på särskilda boenden, Lindormen, Fyrisgården och Gudrun. UPS väckte frågan om hur vård i livets slut fungerar för målgruppen och svar ges vid nästa möte. Då skall även nämndens verksamhetsplan ur ett äldreperspektiv presenteras. Nästa möte fastställdes till den 14 maj 2018. Rapporten godkändes.

17. SÄV-ombud
Karin N-W och Lars O. Rapporterade från besök på Tunåsen. Rune rapporterade från besök på Glimmern och på Tavastehus. Inger W. Rapporterade från besök på Balder. Samtliga SÄV-ombud rapporterade om uppskattning från ledningen på boendet och bra samtal. Samtliga rapporter godkändes. 

18. Nästa styrelsemöte 2017-11-29
Styrelsen beslutade att nästa sammanträde sker på Nyby gård. Buss linje 2. Årets sista styrelsemöte är 2017-12-13 och jullunchen är 2017-12-18 på Storgatan 11.

19. Avslutning
Ordföranden tackade för en bra diskussion och förklarade mötet avslutat.