Dag:   Onsdagen den 28 november 2018, kl 13.00 – 15.15
Plats:  Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Inger Wentzel anmält förhinder.

3. Dagordning
Godkändes med följande tillägg under Rapporter
g. KPR-möte 2018-11-30
h. Dialogkonferensen
i.  Information från Karin

4. Justerare
Utsågs Eva Gosselman.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2018-10-31 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2018-11-19 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören rapporterade den ekonomiska ställningen för UPS 18-11-27 utvisande en behållning på 101 343 kronor, prognosen för året var ett minus på 548 kronor. Dock återstår en del av året. Den ekonomiska rapporten för Träffpunkten utvisar ett resultat för året på 40 169 kronor. Personalens löner för december ej inräknade. Besparingar kan göras på programsidan och tidningsprenumerationer men Rune uttrycker tveksamhet till neddragning av programmet och Mats föreslår endast en prenumeration av dagens Samhälle. Kassören inväntar ännu 30 000 kronor från kommunen för Finska Föreningen.Rapporten godkändes.

7. Trafikgruppen
Avvaktar med skrivelse om gratis resor för äldre i kollektivtrafiken.

8. Styrelsens sammanträde i maj 2019
Styrelsen beslutade att maj månads sammanträde flyttas till måndagen den27 maj p g a att klämdag infaller i samband med Kristi Himmelsfärd.

9. UPS Hemsida
Hemsidan är en viktig informationskälla för 65+ och ordföranden uppmanade styrelsens ledamöter att skicka alla dokument till Matthieu som är webbredaktör. Skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

10. Ordförandekonferensen
Samlade 20-talet personer. Matthieu hade gjort en mycket fin sammanställning av gengrebilder som visar valda delar av äldre personer och som uttrycker ålderism. Bilderna används slentrianmässigt av medier. Jämfördes med bilder där äldre visas i helbild.
Per-Olov Osterman, Senioruniversitetet, informerade om filmprojektet med föreläsningar för dem som inte kan ta sig dit. Medlemskap i USU erfordras. Minnesanteckningar föreligger. Rapporten godkändes.

11. Stadsplanegruppen
Synpunkter på detaljplan för Södra Norby har lämnats in. Diskuterades ev. byggenskap i Odinslund som åter är aktuellt. Rolf meddelar att han begärt hos kommunen att få veta vilken mark som är K-märkt. Rapporten godkändes.

12. Workshop med UL
Sekreteraren rapporterade från möte med UL för att lämna synpunkter på dels linjedragning för Mjuka Linjen men även på placering av hållplatser och turtäthet. Målgruppen för diskussionen var äldre och handikappade. UL återkommer när lämnade synpunkter har bearbetats. Kommande kontakter med UL handhas av UPS trafikgrupp. Även kassören deltog i workshopen. Rapporten godkändes.

13. SÄV-jubileet 10 år
Sekreteraren kontaktade både UNT och Uppsalatidningen med inbjudan till mötet, ingen av dem svarade eller deltog. Jan Ask och Percy Westerlund, (tidigare ordförande i UPS) var gäster och talade, Jan om dagens arbete och Percy om starten av SÄV. På mötet diskuterades om även hemvården skall ha SÄV-ombud utifrån att SÄV-arbetet startade genom missnöje med den. Minnesanteckningar föreligger. Rapporten godkändes.

14. Möte med ÄLN:s presidium
En tjänsteman presenterade Soc.styr:s statistik på enkätsvar från vårdboenden och hemtjänst och hans tolkning var att Uppsala kommun är väl framme i omsorgen och vården av de boende. AU ifrågasatte, som tidigare, varför kommunen har röda siffror som markerar missnöje från de boende och hävdar att kommunen har långt kvar till en bra äldrevård och fungerande hemtjänst. 
Information lämnades om nya boendeformer som träder i kraft 1 april 2019 då bl a beslut från biståndhandläggare krävs för att få trygghetsboende.
Även språksvårigheter mellan vårdtagare och personal i hemtjänsten diskuterades och kommunen svarade att kravet är kunskap i svenska motsvarande årskurs 9. Rapporten godkändes.

15. Programgruppen
På sista sidan i kulturdelen av UNT, Guiden, nekas vi nu att finnas med i tablån över dagens händelser pga att vi uppfattas som en medlemsorganisation. Kontakter med chefredaktören har inte givit resultat. Programgruppen kontaktar honom igen i ärendet. Rapporten godkändes.

16. Möte i KPR
Återigen lyser KPR:s ordförande, Erik Pelling, med sin frånvaro vid sammanträden i KPR och varslar om förhinder mycket sent. Det medför att UPS förlorar en plats då UPS ordförande är vice ordförande i KPR.
Dessutom förekommer ofta att punkter utgår ur dagordningen då föredragande tjänsteman fått förhinder, ärendet kommer upp på kommande sammanträde. Rapporten godkändes.

17. Dialogkonferensen
Rune Hedman rapporterade från dialogkonferens med kommunen  där kommunen visar stort intresse för att träffa de ca 780 föreningarna. Ett Föreningarnas Hus skall utredas.  Minnesanteckningar föreligger. 
Rapporten godkändes

18. Information om Boulehallen i Gottsunda
Karin informerade om att halkskydd och ledstång är på plats vid rampen vid EXIT-dörren för att undvika fallolyckor bland boulespelarna.

19. Nästa styrelsesammanträde
Onsdagen den 30 januari 2019 kl 13.00 på Storgatan 11.

20.   Avslutning
Ordföranden tackade för bra diskussioner och inbjöd samtliga styrelseledamöter till årets avslutande jultallrik onsdagen den 12 december.