Dag: Onsdagen den 27 november 2019
Tid: kl. 13.00 – 15.30
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Jan Ask, ordförande p. 1-8, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, sekreterare, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Claes-Henrik Jonsson, Karin Näslund-Westman, ordförande p. 8-11, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.                                                  

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
Han vände sig särskilt till Claes-Henrik Jonsson, invald som kassör i UPS vid årets Höstmöte. En kort presentation följde.

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Följande tillägg gjordes:
– Teckningsrätter med anledning av ny kassör.         

4. Justerare
Utsågs Naz Ahmed Shaikh.

5. Anmälan av protokoll
Styrelseprotokoll 2019-10-31  lades till handlingarna.
AU-protokoll 2019-11-19 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
UPS bokslut 2019
Årets verksamhet ger ett litet överskott, f n ca 25 000 kronor.

Träffpunkten bokslut 2019
Beräknat saldo ca 15 000 kronor.

Ordföranden redogjorde för möte med kommunalrådet Caroline Hoffstedt, och tjänstemannen Jesper Kyrk 2019-11-26 på Storgatan. Från UPS deltog hela AU. Från Arbetsgivaralliansen deltog juristen Maria Lav. Besked lämnades från Hoffstedt att kommunen återtar verksamheten vid Träffpunkten från årsskiftet 2019/2020. Det innebär att UPS styrelse inte är ekonomiskt ansvarig för verksamheten efter 2019-12-31. Mötet beslutade att kassören reder ut de praktiska frågorna inför återtagandet. Styrelsen beslutar senare i vilken form programgruppen skall drivas när medel från kommunen kommer för den verksamheten. Styrelsen anser det angeläget att någon från styrelsen deltar i programgruppen då den knyter an till UPS verksamhet med frågor för äldre och styrelsen kommer fortsättningsvis att  hållas informerad. Tilldelade medel för programverksamheten läggs utanför UPS budget.

Rapporten godkändes.

Finska träffpunkten
Återgår till kommunens verksamhet.

 7. Beslut om firmateckning, tecknings- och attesträtt
a. Firma Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, (org.nr 817603-1471) tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden Jan Ask (481029-7590) och kassören Claes-Henrik Jonsson (520813-7215) var för sig.

b. Tecknings- och attesträtt för Uppsala Pensionärsförenings Samarbetsråds (UPS) plusgirokonto 418989-0 tillkommer ordföranden Jan Ask (481029-7590), kassör Claes-Henrik Jonsson (520813-7215), och för Matthieu Hartig (710928-3635) till 2019-12-31, var för sig.

c. Tecknings- och attesträtt för Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds (UPS) plusgirokonto 575586-3 tillkommer ordföranden Jan Ask (481029-7590), kassör Claes-Henrik Jonsson (520813-7215 ) och för Träffpunkten Matthieu Hartig (710928-3635) till 2019-12-31 och Therese Högefjord (720927-1506) till 2019-12-31, var för sig.

8. Rapporter
Regionkonferens: Äldreomsorg i framtiden
I konferensen i Uppsala 2019-11-06 deltogJan Ask, Eva Gosselman, Rune Hedman,  Mats Hallor och Matthieu Hartig. Både bra och mindre bra talare, geriatriker om sin forskning på Alzheimer, om äldrevården på ssk boenden, förenklad biståndshandläggning (över 80 år),  terminalvård utifrån olika kulturer, anhörigomsorgen, tillitsreformen (förtroende för medarbetarna).

Vice ordförande Karin Näslund-Westman trädde därefter in som ordförande för mötet.

LÖK: Rune rapporterade från LÖK:s dialogmöte som han och Hans Granlund deltagit i. LÖK ombildades 2019 och nu ska det hända saker, bl a med Äldrevänlig Stad. Beslut:  Både Rune och Hans deltar i LÖK.

Höstmötet. En mycket bra information om sjukresor. Godkändes.

Senioruniversitet, som hyr lokaler på Träffppunkten, firade 40-årsjubileum. Ordföranden var inbjuden och UPS styrelseledamöter Brittmari Ekholm och Rune Hedman, erhöll medalj för sina insatser i USU.

Stadsplanegruppen: Påbyggnad av bef. hus i kvarteret Sala. Leif Hällström påtalade denna ständiga strid om gaturummet mellan bilar och cyklister, nybyggnader som saknar parkeringsplatser för bilar. Inger svarar att gruppen är medveten om problemet men granskar endast stadsbyggnadsplaner.

Landsbygdsgruppen: Ulla informerade om projektet ”Tillgänglig butik” som drivs av kommunen. Fem personer deltog, varav två projektledare. Projektet syftar till att utveckla servicen på landsbygden. Medel söks från Tillväxtverket. Målet är att utöka kundkretsen och därmed förbättra lönsamheten.

Ulla berättade att UPS landsbygdsgrupp skrivit till Johan Örjes ang. anropstrafik på landsbygden och att mjuka linjen kan gå till externa köpcentra.

Vid höstmötet pratade Ulla med Johan Wadman, UL, och han  har tänkt samma sak och att t ex Gränbystaden får betala för att trafiken går till dem.

Landsbygdsgruppen avser att börja driva frågor om trygghetsboende och    seniorboende på landsbygden, hyresrätter med restaurang, husmor samt låg hyra. Gruppen träffas 2020-01-16 tillsammans med stadsplanegruppen.

Programgruppen: se under p. 6.       

SÄV-gruppen: Den 18 nov hade arbetsgruppen möte och den 25 nov deltog Caroline Hoffstedt, ordf i KPR och ÄLN,  i mötet med  5 VC och 29 SÄV-ombud.

Hon berättade att sju, av kommunen drivna, ssk boenden skall privatiseras. Kontrakt med utförare skall bli 3 år med möjlighet till förlängning. P g a tidsnöd samlades många frågor upp av SÄV-ordföranden att vidarebefordra till Caroline Hoffstedt.

KPR-gruppen: Nästa sammanträde i KPR är på fredag, 29 nov. På föredragningslistan finns, på UPS begäran, en punkt om Omsorgsnämnden.

Trafikgruppen:  Mats lämnade information om kollektivtrafiken.    

Historiegruppen:  Möte 6 december. Utkast till jubileumsskrift, synpunkter diskuteras.

ÄLN-gruppen: Karin informerade om de frågor som är anmälda till ÄLN:s

AU-sammanträde torsdag 5 december. Frågan om boulen inte med. Det är 1 års väntetid för att få tillträde till kommunens gym.

Rapporterna godkändes.

Övriga grupper inget att rapportera.

9. Julbordet på Storgatan
Onsdagen den 11 december kl 13.00 i övre salen. Personalen deltar.

10. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 29 januari 2020 på Storgatan.

11. Sammanträdet avslutas
Tackade ordföranden för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.