Dag: Onsdagen den 28 oktober 2015, kl. 13.00 – 15.30
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Gunnar Ekman, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Maj-Lis Lundin, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Carin Unebrand, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och vände sig särskilt till Inger Wentzel som nu tar plats i styrelsen som ledamot. Förklarades mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Mats Hallor och Inger Sjöberg.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Brittmari Ekholm.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2015-09-30 och protokoll från AU-sammanträde 2015-10-23 lades till handlingarna.

6. Översiktsplanen
Stadsplanegruppen sammanträder den 3 november. Remisstiden går ut 7 november. Tyngdpunkten i svaret från UPS är efter diskussion, kollektivtrafiken, att byta buss, grundvattnet och luftkvalitén Beslutades att uppdra åt AU att besvara remissen.

7. SÄV
Diskuterades i vilken omfattning information avseende äldreboenden i kommunen skall lämnas till SÄV-ombuden . Beslutades att visa på den information som finns tillgänglig och lämna till ombuden hur de vill använda den.

8. Ekonomi
Kassören meddelade att UPS erhåller en uppräkning med 18 000 kronor på anslaget för 2016. Dock tveksamt om detta räcker till förhöjda sociala avgifter 2016. Rapporten godkändes Träffpunkten Storgatan 11 erhåller oförändrat anslag från 2015, 1,2 Mkr. Noterades att totalt tilldelade medel till kommunens Träffpunkter är 3,2 Mkr för 2016. Rapporten godkändes.

9 Nästa presskonferens
Presenterades sammanställning av svaren på enkäten om den Äldrevänliga staden från Höstmötet. Kan bli underlag till en presskonferens efter bearbetning av svaren. Rapporten förelades styrelsen.

10. UPS Nyhetsbrev
2014 utkom fyra nummer, i år hitintills endast ett. Planeringen styrs upp avseende inlämnat material. Skall innehålla korta meddelanden och hänvisa till hemsidan. Fler namn behövs på Twitterlistan Veckans Senior. Att nå ut med information till våra medlemsorganisationer är hela styrelsens ansvar.

11. Styrelsens sammanträdesdagar 2016
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december.

12. Årsmötet 2016
Torsdagen den 31 mars 2016. Lokal bokas på Korskyrkan.

13. KPR
Nästa möte i KPR är flyttat till fredagen den 27 november kl 9.00. Till mötet kommer dir Tomas Odin i Omsorgsnämnden och hållbarhetsutredaren Jenny Gibson ang. Innerstadsutredningen, fortsatt information om brandolyckor och WHO om den Äldrevänliga staden.
Första mötet 2016 är bokat den 19 februari kl 10. I KPR ingår politiska representanter från olika nämnder, vi kan inte se om de rapporterar tillbaka till resp. nämnd om frågor som väckts i KPR. Rapporten godkändes.
Kassören redogjorde för en rapport ”Vad tycker de äldre om äldre-omsorgen ? 2015” från Socialstyrelsens hemsida. Rapporten redovisar samtliga äldreboenden i landet var för sig och dessutom redovisas resultaten för varje våningsplan. Diskuterades hur information kan användas.

14. Rapport från Höstmötet
Samtliga styrelseledamöter var positiva till föreläsare och genomförande. Ordföranden har tackat föreläsarna. Nästa steg är att förmedla den information som gavs till sin förening. Rapporten godkändes.

15. Möte om landsbygdsprogrammet
Den 6 oktober hölls ett möte om Uppsala kommuns landstingsprogram där bl a diskuterades vad målet innebär och hur man ska nå dit. Ordföranden deltog. Rapporten godkändes.

16. Förtroenderådet Träffpunkten
Möte 14 oktober, av 24 inbjudna föreningar som hyr på Storgatan kom 14. Information om lokalbokningen och hög beläggning, nya anslutningar i Datarummet. Rapport utlagd på hemsidan.

17. Medarbetarsamtal på Träffpunkten
Ordföranden och sekreteraren genomför medarbetarsamtal och uppdatering sker av tidigare arbetsbeskrivningar.

18. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 25 november, valberedningen inbjuden Till AU-sammanträdet den 20 november kommer ledamöter i LPR. Samma dag infaller Träffpunktens dag då huset visar upp sina aktiviteter.

19. Avslutning
Tackade ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.