Dag: Onsdagen den 27 september 2017
Tid: Kl 09.00 – 15.30
Plats: Styrelserummet Fyrishov, Uppsala

Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hellström 13.15 – 15.30, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel, Matthieu Hartig, webbredaktör, adjungerad.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordförande välkommen och presenterade dagens arbetsuppgifter och gruppindelning. Matthieu har skapat ett dataprogram enligt följande. På UPS hemsida är informationen tillgänglig i två olika former, som pdf-filer och som inlägg som består av text. I den senare kan sökning av ord ske. Sökningen finns i publiceringsverktyget WordPress. Programmet består av en presentation av UPS huvudfrågor som styrelsen arbetar med (vård och omsorg, teknik och hjälpmedel, kollektivtrafik, mm). Varje grupp valde tre frågor att aktualisera och att motivera urvalet. Konstaterades att flera frågor återfinns inom flera områden. Efter en muntlig redovisning ålades varje grupp att inlämna skriftligt underlag till sekreteraren för sammanställning av resultaten. Hemsidan är inte färdig och därmed inte tillgänglig, arbetet pågår.

2. Närvarande
Ledamöter närvarande enligt ovan.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Rune Hedman

5. Verksamhetsplanen 2018
Föreliggande plan godkändes med kassörens tillägg om information.

6. Förslag till budget för 2018 för UPS
Kassören presenterade förslag till budget. Kommunens tilldelning av medel är ännu inte känd. En uppräkning av anslaget har gjorts med 20 000 kronor, till totalt 220 000 kronor. Beslutades att förslaget föreläggs höstmötet.

7. Förslag till budget för Träffpunkten
Kassören presenterade förslag till budget. Kommunens tilldelning av medel är ännu inte känd. Kassören har, utifrån förslaget från ÄLN, räknat upp anslaget med 40 000 kronor, till totalt 1 240 000 kronor. Beslutades att förslaget föreläggs höstmötet.

8. Styrelsens sammanträdesdagar 2018
Beslutades: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. Under redovisningen av grupparbeten föreslogs att styrelsen förlägger något sammanträde utanför Storgatan 11.

9. Fastställande av dagar för Årsmötet och Höstmötet 2018.
Årsmötet hålls den 22 mars och Höstmötet den 25 oktober. Sekreteraren bokar Korskyrkan.

10. Ansökan till Vinnova
Kassören meddelade att ansökan är godkänd av kommunen och insänd till företaget denna dag. Ansökan utsändes till styrelsens ledamöter.

11. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 25 oktober kl 13.00 på Storgatan 11.

12. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för engagemang och bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.