Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 23 februari 2022, Storgatan 11, Uppsala

Tid: 13-16.00

1. Närvarande

Karin Näslund-Westman, ordför, Brittmari Ekholm, vice ordför, Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, , Mats Hallor, Dag Fredriksson, Eva Gosselman, Hans Granlund, Rune Hedman

Anmält förhinder: Erik Knutsson, Inger Sjöberg, Leif Hällström

Inbjuden gäst: Helene Stenlund, ÄVK

2. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna därefter inleder Helene Stenlund, ÄVK sitt anförande med ett bildspel som visar vad som händer i kommunen nu för alla äldre.

Öppna förebyggande insatser för de med funktionsnedsättning. Man skall tillsätta äldreambassadörer som kommer få en visstidsanställning och ej arvodering, lättare att anställa då. Frågan är bara hur hittar man dessa – kan UPS komma med förslag. Man har delat in i 10 olika områden, 5 landsbygd och 5 staden.

Bostäder för äldre pågående projekt. Max 4 lax som drivs av Uppsalahem där en sk testbädd skall göras i kvarteret Takryttaren. Meningen är att det skall finnas ett tak för hyran och detta kallas för ett innovationsprojekt där man försöker finna lösningar.

Bostadsenkäten som skickades ut till 4000 personer i åldern 60-79 år och där drygt 40% svarade. Seniorfestival kommer att hållas på UKK den 31 augusti 2022.

3. Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 11 febr gicks igenom där vissa ändringar på punkten ekonomi skall genomföras.

4. Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Dag Fredriksson.

5. Ekonomi

Del av årets kommunbidrag har betalats ut. Inbetalning av föreningsavgifterna är ännu på låg nivå då vissa föreningar anser att (?)

6. Förslag till föreskrifter för KPR

Vissa påpekanden kom fram bland annat förklaring till vad är särskilt intresse, civilsamhälle vad menas, ekonomi och arvoden hur ser det ut och vad skall lämnas till kommunstyrelsen. Nämndpolitikers roll bör klargöras- det som rör äldre från respektive nämnd skall tas upp på KPR. UPS vill ha en bordläggning av jobbet med föreskrifter eller en träff i mindre grupp med UPS och kommunen.

7. Årsmötet

20 anmälningar inkommit + styrelsen. Eva Christiernin informerar och sitter därefter som ordförande för mötet. Förslag på att bjuda in Erik Pelling eller landshövding Enander, ordförande tar tag i detta och söker aktuell person. Handlingar till årsmötet skall kopieras upp samt lista på deltagare.

8. Arbetsgrupper

Inget att rapportera. Taha Baroudi, ansvarig för träffpunkterna, samt Matthieu Hartig kommer till nästa AU-möte 7/3 för att klargöra Matthieu arbetsuppgifter i UPS.

9. Rapporter

Fanns inga att rapportera.

10. Information

Ta med till ÄLN angående frågan om säkerhetsskåp på SÄBO. Seniormässan 31 augusti på UKK. Styrelsemötet 18 maj flyttat till 1 juni. Ordförandekonferens blir den 28 april, vill ha förslag på program. SÄV-möte 2/3 på stadshuset.

11. Övriga frågor

Fanns inga för dagen.

12. Nästa styrelsemöte

Onsdag den 16 mars på Storgatan 11 kl.13-16.

13. Avslutning

Ordföranden tackar för deltagande och avslutar mötet.