Diarienr PBN2014-001628

Fastighetsägaren önskar bygga nytt, bygga om och bygga till husen för att lyfta kvaliteten i kvarteret Lindormen.

Vad menas med att ”lyfta kvaliteten” med nybygge i ett av Uppsalas mest kända kulturhistoriska kvarter. Det innebär enligt planen att cirka 14 nya bostäder och cirka 240 kvadratmeter ytterligare bruttoarea för verksamheter möjliggörs i planområdet.  

Kvarteret Lindormen betraktades under 1800-talet som det mest karakteristiska hantverkskvarteret vid Svartbäcksgatan och måste bevaras för att kunna nå en djupare förståelse för Uppsalas stadsutveckling. Så skriver Sharon Pulvino , forskare i restaureringskonst på kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2020 i en uppsats med titeln” Kv. Lindormen i Uppsala: Ett hotat kulturarv mellan stadsutvecklingsintressen och översvämningsrisken.”

Att lyfta kvaliteten i detta historiska område bör betyda att området får ha kvar sin historiska gestaltning som handels- och verksamhetsområde i första hand och ett stort antal nya bostäder ska inte prioriteras.

Till planen finns en mycket bra Antikvarisk dokumentation av Agnetha Pettersson på Upplandsmuseets Kulturmiljöavdelning. Samråd ska ske med Upplandsmuseet under planens framtagande står det i detaljplanen. Då föreslår vi att det görs först innan man skickar ut detaljplanen för godkännande. Planen är nämligen ofullständig. Kartorna över området stämmer inte överens. Bilden på planbeskrivningens framsida och plankartan skiljer sig mot Behovsbedömningen sidan 6(9) och i Bjerkings handling sidan 3(10).

Fler kulturhistoriska experter bör få tillfälle att se och yttra sig över planen. Vi föreslår att den pausas, aktualiseras efter att ha blivit utställd på Upplandsmuseet och Stadsbiblioteket, diskuterats på föredrag och vandringar på platsen och folk har tillfälle att se och höra om Uppsalas historia.  En så här omfattande detaljplan har nog få personer haft tid att studera grundligt på samrådstiden och det var mycket få som deltog i teamsmötet den 27/9.

Vi anser att det långa röda huset som finns på två av kartorna kommer för nära promenaden och inte utgör en säker plats för barn och äldre vid ån. Respektavståndet till huset gör att parksoffor som nu används inte kommer att nyttjas om de finns kvar. Föreslagna hus gör området trångt utan den nuvarande större gårdsytan som behövs för boende, besökare, träd och barns lekyta. Att parkeringar för bilar tas bort är dock positivt. Det kan bli en fin miljö. Vår geolog finner att området behöver marksaneras, vilket sannolikt är kostsamt så en översiktlig kostnadsanalys bör göras. Detta bör göras i ett tidigt skede av planprocessen och inte i samband med bygglovet. I detta fall borde man nämligen fundera över möjligheten att ändra markanvändningen från bostäder till något mindre känsligt i ett ur så många aspekter intressant, unikt område.

Vi yrkar avslag på denna ofullständiga detaljplan men återkommer med synpunkter på nästa.

Uppsala den 29 september 2022

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS

Stadsplanegruppen