Diarienummer: 2014-001658

Vi har noga studerat detaljplanen då det planerade bostadshuset skulle placeras intill ett vårdboende. Vi engagerar oss och månar om pensionärerna på stadens äldreboenden. Under sommaren har vi försökt få klarhet i hur planen kommer att påverka vårdboendet och de boende där. Men det har inte gått att få kontakt med ytterst ansvariga för vårdboendet. Först idag, den 30 augusti får vi höra att kommunen sagt upp äldreboendet och de boende flyttar senast i november.

I detaljplanen står: ” Detaljplanen innebär att fastigheten Sävja 57:1 kompletteras med ett flerbostadshus. Inom fastigheten finns ett vårdboende som ska behållas och det finns goda möjligheter för samnyttjande av gårdsyta mellan bostäderna och vårdboendet.”

Vi förutsätter att det som står i en detaljplan gäller och har arbetat efter det och räknar med att kommunen meddelar om planen ändras.

Denna osäkerhet gör att vi inte kan ge ett riktigt bedömande och vi önskar få återkomma när beslut om planen ska tas. 

Vi anser att om det fortfarande ska vara vårdboende, seniorboende eller liknande i kvarteret så bör man inte bygga det nya huset så högt, i praktiken 6 våningar (med den höga vindsytan ovanför fönster på 5e våningen, enligt bilden). Skuggbilderna visar skuggning av trädgården t o m på sommaren på eftermiddagen som ofta är den bästa tiden på dagen för utevistelse för vårdboende. Utsikt är också mycket viktig för trivseln för de som inte kan röra sig så mycket. Det nya huset kommer nära och dominerar och ser ut som en baksida – en stor skillnad från nuvarande situation med utsikt över en blomstrande gård och ingen stor vägg. 

Huset blir dessutom högre än de omgivande fastigheterna och borde minskas till högst fyra våningar plus vindsvåning. Varför inte harmoniera husen med liknande fasader mot trädgården och varandra.

Den förtätning av byggnationen i kvarteret som planen innebär är olycklig vilken boendeform som än blir aktuell i befintliga huset. Förtätning och minskade grönytor och vegetation är negativt av många skäl tex. luftkvalitet, klimat, framtida värmeböljor, ökad ytvattenavrinning och inte minst de boendes trivsel.

De naturgivna förutsättningarna på tomten (berg, jord och grundvatten) synes bra, även om inga undersökningar redovisats i handlingarna.

Parkeringsfrågan är inte tillfredsställande löst i planen. Nu finns 21 parkeringsplatser för den nuvarande befintliga fastighetens behov. Efter diverse omdisponeringar kommer det att finnas 22 parkeringsplatser, dessa ska alltså hantera behovet från både den äldre och den nya planerade fastigheten, den senare beräknas komma att innehålla ca. 50 nya lägenheter. Man har räknat ner den normala planeringsnormen med hänvisning till minskat bilåkande i framtiden och att det befintliga huset för närvarande används till vårdboende. Vidare hänvisas till möjlig framtida parkering på en grannfastighet, vilket är en orealistisk hantering av frågan.

Vi anser att antal lägenheter och boendet i den planerade fastigheten borde begränsas och att den borde uppdelas på två mindre hus för att spara så mycket grönyta som möjligt och få en mer trivsam miljö med möjlighet att få in solljus och få vackrare utsikt från det befintliga huset.

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd anser inte att detaljplanen kan accepteras.

Uppsala den 30 augusti 2021

Stadsplanegruppen, UPS