Diarienummer: 2014-001658

Vi i UPS engagerar oss och månar om pensionärerna på stadens äldreboenden. Vi besöker de olika byggnaderna och vet var de boende trivs. Vi läser forskningsrapporter och har kunskap om hur miljön bör utformas för att vara hälsosam för äldre och funktionshindrade. Uppsala kommun har inte lyssnat till vår kritik och våra råd angående denna detaljplan.

Man har inte klargjort i Samrådet om byggnader fortsättningsvis ska vara till för äldreboende eller annat vårdboende eller vara vanliga bostäder.

Äldreboenden och vårdboenden kräver speciellt hänsynstagande. Varken arkitektfirman, kommunens tjänstemän i planfrågor eller Plan-och byggnadsnämnden verkar känna till SKR:s rapport ”Framtidens äldreboende” publicerad 10 februari 2022 där man med stöd av forskare tagit fram en rapport om utformning av vård-och boendemiljöer för äldre. Där finns referenser till forskning om utemiljön och om hälsa och livskvalitet och dessutom om samlokalisering med andra omsorgsverksamheter vilket kan vara aktuellt i denna detaljplan.

Andra forskningsrapporter är t ex ”Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade” av Anna Bengtsson, Statens Folkhälsoinstitut och ”Viktiga kvaliteter i utemiljön kring äldreboenden” av Anna Ahlqvist. Det finns många rapporter och de är tillgängliga på nätet. De visar alla hur betydelsefullt det är med utsikt från vårdboendet, inbjudande trädgård och natur utanför som lockar de boende att röra sig ute för att förebygga depression och oro.

Att bygga ett nytt, stort och högt, i princip 6-våningshus som förstör utsikten och tornar upp sig 20 -30 meter utanför äldreboendet och året runt skuggar hela gården på eftermiddagen, den tid som är den bästa tiden på dagen för deras utevistelse, är direkt felaktigt. Det kommer att leda till hälsoproblem och vantrivsel vilket också innebär stora vårdkostnader.

Vi kan förstå att man vill bygga till i kvarteret och accepterar detta men föreslår mindre, låga hus som smälter in i miljön, absolut inte högre än vårdboendet. Gården ska upplevas som en trygg och vacker plats, inte en trång baksida på en stor funkisbyggnad.

Vi tycker heller inte att detaljplanen har lyckats lösa parkeringsproblemen på ett rimligt sätt.

Vi föreslår att man gör om denna detaljplan i samarbete med personer kunniga i vårdfrågor eller inhämtar kunskap från forskningsrapporter. Res också gärna ut och se hur man bygger för äldre i andra städer. Där tänker man ofta vad som är bäst för de äldre och vårdberoende.

Uppsala den15 september 2022

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS yrkar på avslag av denna detaljplan.

UPS Stadsbyggnadsgruppen genom

Inger Sjöberg

sjoberginger@telia.com