PBN 2019-002439

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola inklusive tillagningskök, matsal och en idrottshall på den befintliga skolfastigheten för Flogstaskolan.

På planområdet finns två äldre hus med uppvuxna trädgårdar från Upsala-Ekebytiden. De bedöms ha stort kulturhistoriskt värde. De har nu fått rivningsförbud. Det är vi glada för och vi ser att man ändå kommer att uppfylla kravet med tillräcklig markyta per elev på skolgården.

Till Samrådet skrev vi att ha äldre hus inom skolan har varit populärt på många skolor, det bryter monotonin och ger nya möjligheter. De kan kanske användas som fritidslokal, en lugn plats för personal, kurator, specialundervisning, för ämnen som slöjd, bild m m.

Dessutom bör man inte riva hus som fungerar av klimathänsyn, speciellt om de har ett kulturellt värde.

Vi tror att husen gör störst nytta om de integreras i skolmiljön i stället för att bli bostäder. Både barn och vuxna kommer att uppskatta att ha äldre hus inom skolområdet, något som minner om gamla tider och har en annan atmosfär än de fyrkantiga, effektiva byggnader som skolbyggnader är.

Vi anser att man har gjort en ambitiös naturvärdesinventering som ger bra råd om vad som ska bevaras av träd och andra växter och förutsätter att föreslagna åtgärderna mot föroreningar följs.

Flogsta kommer att få en lärorik och trevlig skolmiljö som kanske även kan komma andra personer, föreningar, träffpunkter för äldre m m till del.

Vi tillstyrker planförslaget.

Uppsala 2022-09-22

För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsnämnd, UPS

Stadsplanegruppen