Diarienummer: PLA 2012-020195

Vi har studerat detaljplanen med bilagor samt besökt kvarteret för att sätta oss in i konsekvenserna av att eventuellt infoga en ny stor byggnad för bostäder inne i ett gammalt bebyggt kvarter i centrala Uppsala. Vi ser i första hand på detaljplaner med inriktning hur det passar för äldre människor. Här kan vi konstatera att platsen är mindre lämplig för bostäder för äldre då det förekommer buller och luftföroreningar vilket påverkar äldre mera. Lika viktigt är dock att studera den tilltänka byggnadens påverkan för redan bosatta och verksamma i området i alla åldrar.

Det finns bygglov för nybyggnad endast för hus i mellanrummet, ca 25 meter, mellan tidigare bostadshuset för brandkåren och huset för präster längs Kungsgatan. Ett nytt hus ska ha samma höjd, 4 våningar och bredd som dem. 2014 kom planförslag på en förlängning av byggnaden in mot gården med succesiv ökad höjd till 6 och 10 våningar. Denna höjd bryter mot Översiktsplanen, stör kulturmiljön och skadar riksintresset enligt Riksantikvarieämbetet. Förslaget har med rätta blivit mycket kritiserat. Trots det återkommer nu kommunen med samma förslag med vissa ändringar och tillägg om garagenedfart, avfallshantering m m.

Nuvarande gård är rymlig och trevlig med ca 15 träd samt buskar och parksoffor i en cirkel mitt på gården. Allt detta ska tas bort om huset byggs enligt förslag. Huset föreslås bli ca 47 meter långt och 20 meter brett och upptar en stor del av gården som delas av till två mindre gårdar med förbindelse. Husets höjd, 6 och 10 våningar ger stor skuggning av husen runt om under hela dagarna utom mitt på dagen på sommaren vilket framgår av planen. När Estetiska gymnasiets elever går ut från skolan möts de av en husvägg på 34 meters höjd endast några steg, mindre än 10 meter, från yttertrappan. Deras tänkta skolgård är en liten skuggad gård. Sammanlagd friyta för dem är enligt uppgift 1460 kvm. För 300 elever blir det något mindre än 5 kvm per elev. Rekommenderad yta för skolelever, även gymnasieelever är 30 kvm enligt Boverket men mindre accepteras i centrala städer men inte så här lite.

Markytan i kvarteret ska dessutom användas av många andra, boende i husen runt om och ca 100-150 i det tilltänkta huset, utomstående samt personal och elever i Kulturskolan med ca 1000 elever som dock vistas där sporadiskt. Cyklar, barnvagnar mm ska också rymmas på gårdarna. Det blir knappast plats för soffor och träd vilket bilderna i planförslaget också visar och blir en skuggig, tråkig och ohälsosam miljö. Medicinsk forskning under pandemin har visat att smittspridning ökar i förtätade städer.

Skolans personal har informerats om byggplanerna men inte eleverna, man ansåg inte att de skulle hinna drabbas av förändringen under sin treåriga skolgång. Men det är fel, planen är att pålningsarbetet ska starta 2023. Och Boverket rekommenderar att elever, även om de ju inte är sakägare, ska ges möjlighet att medverka med idéer vid skolgårdars planering. Då visar man respekt för deras åsikter.

Hur har man tänkt att en skola ska kunna ha fungerande undervisning medan bygget av ett 10-våningshus pågår endast 10 meter ifrån undervisningslokalerna?

Hur har byggnadsnämnden och kommunen vägt skolornas personals och elevers och kvarterets grannars välfärd samt kulturmiljön i centrala Uppsala mot ett tillskott av 50 bostäder på denna plats?

Vi anser också att det saknas godtagbara lösningar på en hel del problem i den plan man presenterar. Se följande exempel:

Man vill inte följa senaste förordning om trafikbuller då arbetet med planen påbörjades före den 2 januari 2015. Förordningen är till för medborgarnas hälsa och senaste rönen och bestämmelserna ska naturligtvis följas för uppsalabornas bästa.

Olägenheter med buller och luftföroreningar under byggprocessen bör analyseras bättre och lämpliga åtgärder krävas redan i detaljplanen och inte skjutas framåt till bygglovs-hanteringen.

Specifikt i den reviderade detaljplanen bör parkeringsfrågan och tillgängligheten till den nya bostadsfastigheten belysas på ett mer verklighetsanpassat sätt, särskilt med tanke på äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga.

Hydrogeologiska- och grundvatten förhållanden bör utredas bättre särskilt avseende spridning av redan identifierade markföroreningar i fyllnadsmassorna. Grundvattnets kemi i nuläget bör dokumenteras både i en undre- och i en eventuell övre akvifer.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har och det saknas här.

Sammanfattningsvis vill vi framhäva:

Höghusdelen i planen ska inte byggas. Träd och övrigt grönt på gården ska inte tas bort.  Storleken på skolgården ska inte minskas mot vad som nu används. Endast nuvarande byggrätt ska gälla. De redan boende och verksamma i husen ska höras vid planering av kvarteret.

Detaljplanen avslås.

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, Stadsplanegruppen genom

Inger Sjöberg

sjoberginger@telia.com