Diarienummer: PBN 2017-003224

Vi i UPS Stadsplanegrupp har noga granskat handlingarna och på plats studerat förutsättningarna för bebyggelse enligt detaljplanen.

Enligt detaljplanen ska stor hänsyn tas till att kvarteret Fröj har befintliga byggnader som är av stort kulturhistoriskt intresse från 1800-talet, framför allt den gamla Pantbanken. Planområdet ligger i anslutning till stråket Vaksalagatan-Drottninggatan som kommunen utvecklar under projektnamnet Paradgatan. ”Den gamla Pantbanken kommer att behålla sin skala och utseende samt rik fasad-och takutformning med hjälp av varsamhetsbestämmelser och bestämmelser för skydd av kulturmiljön” står det i planen.

Nu vill man göra en tillbyggnad till Pantbankens baksida som alltså inte kommer att kunna ses i sin helhet. Bryter inte detta mot varsamhetsbestämmelser och skydd av kulturmiljön?

”Kvarteret Fröj får nytt komplett utseende med en ny tillbyggnad på innergården med utformningen som underordnar sig efter kulturhistoriska värdefulla byggnader inom kvarteret och låter Pantbankshuset träda fram” enligt planen. Den nya tillbyggnaden blir anpassad beträffande takfotshöjd, våningshöjd och takmaterial men inget annat. Nockhöjden är något högre på tillbyggnaden och fasaden helt annorlunda med stora fyrkantiga butiksfönster.” Miljöns historiska läsbarhet påverkas av att gårdshuset rivs och tomten bebyggs”, skriver tillsatta kulturmiljö-utredningen (Bjerking AB, juni2021).  Den påpekar dessutom att ”tomtmarken mellan Pantbanken och det gamla tingshuset utgjorde från början en del av ett torg enligt områdets första stadsplan” har som alternativt förslag ”att det nya huset kan placeras indraget från gatan så att en del av gården blir kvar och den stora lönnen kan bevaras”.

Det anser vi är ett bra förslag om man över huvud taget behöver bygga ett hus här. I planen står att det nya huset tillför kontor-och handelsytor i mindre skala samt mötesplatser. Bebygger man gårdar försvinner i stället mötesplatser och butiker och kontor kommer att finnas i överflöd i nya Siviakvarteret. Människor som går uppför Paradgatan, speciellt äldre och barn, kan ha behov att sätta sig ner och vila en stund och då finns inga parkbänkar på en liten park- eller gårdsyta att tillgå i närheten. Detta har kommunen inte planerat men skulle passa utmärkt i kvarteret Fröj och den stora lönnen ger svalka och skugga i vad som kunde bli en grönskande oas. Vi anser att ett hus och garage i stället kan byggas mitt emot på andra sidan gatan där Kvarnens baksida med smutsig vägg och en rosa barack m m kraftigt förfular stadsmiljön.

Detaljplanen meddelar inget om gårdshusets historia, bara att det ska rivas. Huset kunde kanske vara kvar och byggas till i stället för att ha ett nytt hus utmed gatan och intill Pantbanken vilket bryter mot kulturmiljön. Och är en ”tydlig fasadfront mot Salagatan med butiks-och kontorsentréer” viktigare än ett vackert stadsträd?  Skall kommunen offra ytterligare ett fullvuxet träd med ekosystemtjänster trots allt vad man lovat att spara angående träd i staden, natur och biotopskydd?

Sammanfattningsvis:

 Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd yrkar avslag på denna detaljplan

  • som inte tillför något som inte redan finns i området beträffande handel och kontor
  • som minskar ytor för människor att kunna mötas och röra sig på utomhus och förtätar kvarteret
  • som negativt påverkar kulturmiljön i ett kvarter med vackra 1800-tals hus
  • som inte tillför Paradgatan något som borde finnas i dess närhet nämligen viloplatser

Uppsala 2022-04-29

Stadsplanegruppen, UPS genom

Inger Sjöberg

sjoberginger@telia.com