Granskning 2
Dnr: PBN 2017–287

Den nya stadsdel som planeras under benämningen Börjetull kunde bli ett uttryck för Uppsala kommuns strävan att vara ett äldrevänligt samhälle. Den möjligheten har plan- och byggnadsnämnden inte tagit till vara.

UPS har i svar både på samråd och på granskning 1 påpekat ett antal brister i de presenterade planerna utifrån detta perspektiv. Som bilaga till granskning 1 har UPS syn på ett äldrevänligt boende utvecklats. Några förändringar i den riktningen syns inte i denna upplaga av planen.

I planen finns en rubrik ”Sociala aspekter”. Inget äldreperspektiv ryms enligt planen under denna rubrik. Bryt traditionen inom plan- och byggnadsnämnden och inom stadsbyggnadsförvaltningen att helt borste från att äldre har andra behov vad avser boende än vad yrkesarbetande, föräldrar och barn har!

En viktig del i våra tidigare svar är hur kostnaderna för oskadliggörandet av avfallsdeponin påverkar boendemiljön. Kommunen hävdar att den inte har någon skyldighet att stå för rensningen. Så må vara fallet – även om miljöpolitikens huvudbudskap är att det är den som förorenar som betalar, inte den som utsätts för dess följder. Enda sättet att skydda framtida boende och verksamheter är då att den mark som säljs till företagen som bygger får betala ett pris för marken, som tar hänsyn till att marken är förorenad, dvs avsevärt mindre än vad ”ren” mark i samma läge i kommunen skulle kosta.

Att göra kostnaden för deponins rensning till ett argument för tät och hög bebyggelse är helt befängt. Att bygga ogästvänliga miljöer för att en soptipp måste rensas är orimligt! Dessutom gäller uppenbarligen det argumentet i första hand de mest trångbodda områdena 1, 2 och 7, inte de andra områdena.

Sammanfattningsvis konstaterar UPS:

  1. Boende. Boendekedjan saknas – endast vårdboende finns uttryckligen med i. planen. Program för hur senior- och trygghetsboenden skall kunna komma till i stadsdelen saknas.
  2. I det ordinära boendet är närmiljön kring husen viktig för oss äldre. I den bostad vi nu bor leder åldrande förr eller senare till svårigheter eller hinder. Några anvisningar för hur hänsyn till detta skall tas finns inte.
  3. Solljus är en väsentlig del av miljön såväl inomhus som kring husen. Redovisningen av solinstrålning visar brist på solljus, särskilt i delområdena 1, 2 och 7. Hushöjder och täthet måste reduceras för att nå ett rimligt mått av solinstrålning.
  4. Någon antydan om att de boende i det planerade vårdboenden (delområde 3) skall ha möjlighet att vistas ute på gården finns inte – även vårdade måste få tillgång till vistelse i markplanet – och då inte på förskolebarnens lekplatser!
  5. Under rubriken kommersiellservice hänvisas till livsmedelsaffären väster om Börjegatan, till Mimmi Ekholms plats och till Torbjörnstorg. Dit förflyttar man sig inte om man har svårighet att gå längre sträckor. Närservice måste finnas särskilt för de som bor i de östra och norra delarna av Börjetull. I en tid när e-handel ökar måste finns plats för post- och pakethantering.
  6. Sociala aspekter behandlas under rubriken Planens konsekvenser. Den redovisningen uppvisar stora brister vad gäller äldres behov. Brister i den yttre miljön, i boende och i serviceutbud noteras ovan. För ett fungerande socialt liv krävs också möjligheter för olika grupperingar att träffas inomhus. Inga lokaler för detta ändamål planeras, utom möjligen ett antytt kafé i ett av delområdena.
  7. Det är uppenbart att Uppsala stadsplanerare saknar förmåga och motiv för att se till äldres särskilda behov. Det är anmärkningsvärt i en kommun med växande äldre befolkning och som sagt sig vilja bli en äldrevänlig kommun.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson