Dnr: PLA 2012-20122

Vi ser denna detaljplan som en del detaljutformningen av det som planprogrammet Eriksberg-Ekebydalen. UPS besvarade samrådet på den programmet 17-02-09. Vi ser inte hur föreliggande detaljplan sammanhänger med planprogrammet på annat sätt än ett bidrag till att söka plats för 2 400 nya bostäder i Eriksberg-Ekebydalen.

För ändamålet vill man ta i anspråk ett obebyggt skogsparti av värde som närrekreationsmiljö, för förbindelse och som lokal för värdefulla biotoper. Som ursäkt för detta hänvisas till Hågadalen och Stadsskogen, samt andra mer avlägsna miljöer.

Ser vi på det antagna planprogrammet finns inget stöd för denna exploatering. Där saknas analys av detta skogsområdes roll både i närmiljön och i Eriksberg som helhet.

Detaljplaneringen av Eriksbergs expansion börjar i fel ände med detta planförslag. Att bryta ut en sådan del utan att förklara hur den platser i Eriksberg som helhet är förkastligt.

UPS slutsats: Planen förkastas.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd.
Sven-Olov Larsson