Planbeskrivning Detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. (f.d. Centrala Ulleråker)
Dnr PBN 2015-002223

UPS kräver att planen arbetas om med hänsyn till alla invändningar, som kommit från många samrådssvar och utifrån en genomtänkt vision om en socialt mångsidig, sammanhållen stad.

Planbeskrivningen utgår från förslaget till detaljplan för Centrala Ulleråker. UPS avstyrkte planen med motivering bl. a att detta skulle bli en mycket tätbebyggd stadsdel med de olägenheter som följer med det. Detta förslag som nu lämnats till granskning utgår från samma föreställning om den trångbodda stadens fördelar.

Stadsdelscentrum: Förslaget till plan förutsätter mycket tät bebyggelse – en trångbodd stadsdel. Den modellen bygger på föreställningen om att tät bebyggelse är en förutsättning för ett stadsdelscentrum för hela Ulleråkersområdet och andra näraliggande stadsdelar. Därmed menas ett centrum med ett brett utbud av kommersiell och offentlig service – men också med arbetsplatser.
Vår fråga är då vilka förutsättningarna detta förslag till centrum bygger på. Vi har sett utvecklingen i centra som Gottsunda, Stenhagen och Nyby. Där var ambitionerna stora i början, men servicen har successivt tunnats ut. Ulleråkers centrum kan aldrig bli i klass med Gränby eller Boländerna. Det finns inget som talar för att just tätheten skulle ge bättre och mer stabilt utfall i Ulleråker.

Tätheten: Planen utgår ifrån ett angivet antal boende och därmed lägenheter, 20 000 människor och 7 000 nybyggda lägenheter. Bebyggelsen utformas med den utgångspunkten. Det ger både tät och hög bebyggelse, flera hus blir 10-14 våningar höga, vilket innebär 35-45 meter höga. Den trånga miljön ger högst påtagliga nackdelar. Det gäller sol, luft, grönska, möjlighet till vistelse utomhus. De redovisade solstudierna, som talar sitt tydliga språk, visar att gårdar, gator och torg får mycket lite sol och lägenheter lägre ner i husen får för lite dagsljus. Detta föreslås kompenseras med bland annat ljus gatubeläggning och ljusa väggar inomhus. Vem ska bo i dessa mörka lägenheter? Med tätheten följer att luftkvalitén blir dålig till följd av hög trafikintensitet. Enligt planen uppnås inte det nationella målet Frisk luft. En genomtänkt bebyggelse i Ulleråker behöver reducera folkmängd, antal lägenheter och hushöjder.

Trafikmiljö: Tillgången till kollektivtrafik blir vid hållplatser på kollektivtrafikstråket och längs Dag Hammarskjölds väg. Med glesa hållplatser blir tillgången otillräcklig inom delar av området. Kollektivstråket bygger på helt separata filer för kollektivtrafiken. Bilar, cyklar, gående får samsas på bredvidliggande gåfartsgator. Erfarenheterna från Dragarbrunnsgatan är negativa för personer med syn- och hörselproblem och som rör sig långsamt, som tar sig fram med rollator eller rullstol. Gångbanor måste vara helt separerade från fordonstrafiken!

Livet i och mellan husen: En levande stadsdel förutsätter möjlighet att vistas på och mötas direkt utanför husen. För den som inte rör sig så lätt är närheten till bostaden helt avgörande.
Innergårdarna måste vara ljusa, gröna och lugna och ge plats även åt andra än de minsta barnen och deras lekplatser. Planen medger att bo i höga hus ger en svagare grannskaps­kontakt och vetenskapliga studier har visat att människor blir mindre fysiskt aktiva.

De offentliga rummen: Däri ingår gator, separerade gång- och cykelstråk, torg och offentliga lokaler. Två mindre torg ingår i planen, varav Vinghästtorget är det något större dock litet i förhållande till den tänkta folkmängden och träffpunkt för Södra staden. Ett torg med höga hus runt om som skuggar blir otrivsamt.

Plats för möten: En samlingspunkt förslås i form av ett torghus med restaurang. För att torget skall bli befolkat och säkert krävs mer än så. Ett levande centrum måste rymma möjligheter till sammankomster utan mattvång. Bibliotek måste finnas liksom en träffpunkt för äldre. En lokal för musik, sång och sceniska framträdanden är nödvändigt inslag och kräver särskilt utformning.

Social konsekvensanalys (SKA): Samtidigt med planförslaget publiceras ett utförligt dokument (bilaga 6 c), som kunde ge en bra grund för planförslaget. Allt som anförs där sammanfaller med UPS syn på stadsbyggande – även om mer skulle kunna tilläggas. UPS förutsätter exempelvis att hela skalan av boendeformer för äldre kommer att finnas – trygghetsboenden såväl som särskilda boenden. Spåren av SKA är alltför få i planen. Utnyttja den kunskap som finns!

Den fysiska miljön: Oron för grundvattnet är en huvudpunkt i svaren på samrådet, särskilt från länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Grunden för klassificeringen i risknivåer är oklar. Bland annat står det tydligt i planen att området för detaljplanerna Vinghästen och Sagan nu klassats högre än tidigare till stor sårbarhet. Att då bygga 10-14 våningshus här förefaller minst sagt oklokt. UPS finner att mer grundläggande undersökningar krävs för att vara rimligt säker på att det värdefulla grundvattnet inte skadas.
Ulleråker är nu en mycket vacker stadsdel med många unika träd. Med den planerade bebyggelsen kommer 95 % av träden att fällas. Träd ger oss ovärderliga eko-tjänster: syrsätter luften, minskar luftföroreningar, tar upp vatten, ger svalka, biologisk mångfald, m m. Att som kommunen påstår att planen för Ulleråker är positiv för klimatet tyder på okunnighet.

Helhetssyn: En ny stadsmiljö är ytterst komplex. UPS saknar en sammanhållen vision av en framtida socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar äldrevänlig framtidsstad. Vilken instans i kommunen svarar för en sådan vision?

UPS slutsats: Innan ett slutligt planförslag utformas måste hela vidden av invändningar beaktas. Vi ställer dock frågan är om redan tecknade markanvisningsavtal gör granskningsomgången till en ren formalitet? Kommunen har inte alls lyssnat till medborgardialogers och remissinstansers förslag och kritik. Exploateringen blir för stor i denna stadsdel. Därför avstyrker UPS denna plan.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd,

Sven-Olov Larsson

 

> Detaljplanen för kvarteret Vinghästen (Uppsala kommun)