Dnr: PBN 2014-000019

Kungsgatan i Uppsala är en av Sveriges mest luftförorenade gator. Luftföroreningar, bl a kväveoxider, NO2 och partiklar, PM 10 som kontinuerligt mäts på Kungsgatan är skadliga för människors hälsa. Naturvårdsverket uppskattar att 5 500 människor i Sverige dör av luftföroreningar varje år. Man skulle vänta sig att Uppsala kommun gjorde allt man kunde för att förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan.

Kommunens förslag till detaljplan för kvarteret Oden Ygg innebär att luftkvalitén försämras. Detta tillstår man men anser att det är viktigare att bygga högre hus och göra gaturummet trängre med en utbyggnad för att få mer arbetsplatser centralt i staden. Det är ett chockerande och hänsynslöst agerande mot uppsalaborna och tvärt emot regeringens miljöpolitik om målet ”Frisk luft”. Det har man inga ambitioner i Uppsala att försöka uppnå.

Kommunen anser att det räcker om man ” ingen ytterligare miljökvalitetsnorm överskrids” Man skriver att Miljökvalitetsnormen, MKN inte överskrids och hänvisar till värden uppmätta i en simuleringsstudie gjord av SMHI. Man har inte läst eller så har man nonchalerat slutsatserna i denna studie. Där påpekas att ”resultaten visar att modellen underskattar halterna vid mätplatserna för NO2 och PM10…och att halterna är högre vid exploateringsplatserna än vid mätplatsen. Appliceras korrektionsfaktorer visar resultaten att halterna av NO2 kan vara i närheten eller över MKN.”

En annan studie som kommunen beställt gäller verkliga mätningar från mätstationer gjorda 2017 men den studien av SLB analys presenterar man inte. Uppenbarligen för den visar att MKN överskrids rejält. Studien är gjord under 3 månader, alltså bara en fjärdedels år , men NO2 värdet som endast för överskridas 7 gånger på ett år har under denna tid överskridits 6 gånger och PM10 som får överskridas högst 35 gånger per år har på dessa 3 månader redan överskridits 37 gånger. Hur Uppsala kommun med sina byggplaner åsidosätter uppsalabornas hälsa och trivsel och försöker mörka mätningar är ett ämne som bör diskuteras i samband med valet i höst.

Denna detaljplan bör inte accepteras. Sparbankshuset bör inte rivas och den stora huskroppen som planerats bör inte byggas. Det är varken hållbart eller harmoniskt. Där det befintliga huset slutar före St Persgatan kan man med fördel plantera träd som kan förbättra luften på gatorna. Ett medelhögt träd kan ta upp 9 kg partiklar årligen. Kommunen kan få information från SLU om detta och annat, som kan förbättra klimatet.

På parkeringsplatsen vid S:t Persgatan kan ett hus byggas med en höjd som inte blir för högt i förhållande till Tingshuset och inte medför att solljus hindras att nå ner på bostadsgården innanför. Hänsyn bör tas till de människor som bor i husen runt om. De har framfört modesta och rimliga krav.

Om hus kommer att byggas längs S:t Persgatan så måste det samordnas med den planerade järnvägsundergången. Det är ett omfattande och störande arbete. För att de invånare, som använder S.t Persgatan som passage under dygnet, inte ska behöva få problem med framkomlighet under fler byggmoment,  dels för att de nyinflyttade verksamheterna ska få lugn och ro från början.

Här gäller samordning.  Se till att alla som berörs samordnar verksamheten när det gäller gator, el, mm så att det blir färdigt utan vidare åtgärder framöver.

Sammanfattning:

  • Ingen högre eller längre bebyggelse längs Kungsgatan. Människors hälsa går före byggintressen.
  • Samordning mellan bygget av järnvägsundergången och eventuellt husbygge längs S:t Persgatan så att störningar för boende, arbetande och trafikanter minimeras.

 

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd.

Sven-Olov Larsson