Planbeskrivning Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken)
Dnr PBN 2014-000508

UPS noterar en betydande förbättring av planen jämfört med samrådshandlingen. Några viktiga punkter finner vi negativa eller tveksamma, varför vi avstyrker planen i dess nuvarande form.

Tätheten: Planen utgår ifrån ett angivet antal boende och därmed lägenheter. Bebyggelsen utformas med den utgångspunkten. Det ger både tät och hög bebyggelse, flera hus blir 10-14 våningar höga, vilket innebär 35-45 meter höga. Den trånga miljön ger högst påtagliga nackdelar. Det gäller sol, luft, grönska, möjlighet till vistelse utomhus. De redovisade solstudierna, som talar sitt tydliga språk, visar att gårdar, gator och torg får mycket lite sol och lägenheter lägre ner i husen får för lite dagsljus.

Trafikmiljö: Kollektivstråket bygger på helt separata filer för kollektivtrafiken. Bilar, cyklar, gående får samsas på bredvidliggande gåfartsgator. Erfarenheterna från Dragarbrunnsgatan är negativa för personer med syn- och hörselproblem och som rör sig långsamt, som tar sig fram med rollator eller rullstol. Gångbanor måste vara helt separerade från fordonstrafiken!

Livet i och mellan husen: En levande stadsdel förutsätter möjlighet att vistas på och mötas direkt utanför husen. För den som inte rör sig så lätt är närheten till bostaden helt avgörande. Innergårdarna måste vara ljusa, gröna och lugna och ge plats även åt andra än de minsta barnen och deras lekplatser. Planen medger att bo i höga hus ger en svagare grannskaps­kontakt och vetenskapliga studier har visat att människor blir mindre fysiskt aktiva.

Social konsekvensanalys (SKA): Samtidigt med planförslaget publiceras ett utförligt dokument (bilaga 6 c), som kunde ge en bra grund för planförslaget. Allt som anförs där sammanfaller med UPS syn på stadsbyggande – även om mer skulle kunna tilläggas. UPS förutsätter exempelvis att hela skalan av boendeformer för äldre kommer att finnas – trygghetsboenden såväl som särskilda boenden. Spåren av SKA är alltför få i planen. Utnyttja den kunskap som finns!

Den fysiska miljön: Oron för grundvattnet är en huvudpunkt i svaren på samrådet, särskilt från länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Grunden för klassificeringen i risknivåer är oklar. Bland annat står det tydligt i planen att området för detaljplanerna Vinghästen och Sagan nu klassats högre än tidigare till stor sårbarhet. Att då bygga 10-14 våningshus här förefaller minst sagt oklokt. UPS finner att mer grundläggande undersökningar krävs för att vara rimligt säker på att det värdefulla grundvattnet inte skadas.

UPS slutsats: Innan ett slutligt planförslag utformas måste hela vidden av invändningar beaktas. Vi ställer dock frågan är om redan tecknade markanvisningsavtal gör granskningsomgången till en ren formalitet? Kommunen har inte lyssnat till medborgardialogers och remissinstansers förslag och kritik. Exploateringen blir för stor i denna stadsdel. Därför avstyrker UPS denna plan.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd,

Sven-Olov Larsson

 

> Detaljplanen för kvarteret Sagan m. fl. (Uppsala kommun)