Dnr: PBN 2013-001600

UPS har den 25/10 2015 lämnat svar på samrådet rörande denna plan. Vi finner inte att någon sammanställning över remissvaren gjorts, vilket vi finner oacceptabelt.

Vi finner ett antal förbättringar jämfört med versionen för samråd. Men tyvärr kvarstår några kritiska punkter som vi vill påpeka.

I svaret på samrådet noterade vi följande: ” I vad som skrivs om tillgänglighet anges att hissar kommer att ligga på en högre nivå än entréplanet. Detta finner vi helt förkastligt – en återgång till 1950-talets byggande. Lyftbord eller mindre hiss är ingen acceptabel lösning för den som har svårt att röra sig – och kanske även att orientera sig.

Vad gäller tillgänglighet till återvinningskärl sägs inget. Den är lika viktig som tillgången till verksamhetslokaler.”

Dessa brister kvarstår i föreliggande plan.

Exploateringsgraden är hög, tillgången till friytor nära bostaden är högst begränsad. Nu anförs att: ” Bostadsgård ska finnas med planteringar och plats för utevistelse och lek. Detaljplanen ger förutsättningar för bostadsgårdar i ett skyddat och bullerdämpat läge. Bostadsgårdarna ska utformas med planteringar och plats för utevistelse och lek för att tillgodose det nära behovet av utevistelse.”

Det kan vara gott och väl förutsatt att byggherren gör det med omsorg.

Dock vill vi påpeka att gröna ytor på taken inte är allmänt tillgängliga friytor och endast kan ses som bonus för de som bor i huset.

För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Med de bulleranalyser som gjorts finner vi att bullerproblemen kan bli stora på balkonger ut mot Luthagsesplanaden och Götgatan. Vi vill understryka vikten av vad som anförs om vikten av inglasning som dämpar bullernivån.

Vi tar tacksamt emot påpekandet om vikten av sittplatser längs rekreationsstråken.

Redogörelsen för hur man avser att hantera översvämningsriskerna är bra.

 

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson

 

> Ladda ner som PDF-fil

> Detaljplaner öppna för synpunkter, Kvarteret Luthagsstranden på Uppsala kommuns hemsida.