Svar på samråd om

Detaljplan för sydvästra Gränby centrum
Normalt planförfarande
Diarienummer PBN 2013-002591

Planens syfte och huvuddrag
Vi finner planens huvuddrag välkomna, särskilt om kollektivtrafiknoden blir lätt tillgänglig också för äldre. Vi ser med tvekan på den täta bostadsbebyggelsen ur miljösynpunkt. Vi ser också problem med tillgängligheten.

Boende och miljö
Planområdet omfattar cirka 58600 kvm, merparten av marken ägs av Uppsala kommun. Ett genomförande av planen kommer att medföra ökad trafik, försämrad luftmiljö än dagens läge och buller som kräver åtgärder att minska olägenheter för boende och besökande. SWECOs bullerberäkningar att flerbostadshusen blir utsatta för buller över riktvärdet för ekvivalent ljudnivå ( 55 dBA ) vid gatufasaderna mot båda Marknadsgatan och Vaksalagatan, men har en tyst sida mot de sidor som vetter från vägen. Delar av området är utsatt för maximala ljudnivå över 70 dBA. Den maximala för de föreslagna husen är över 70 dBA på större delen av fasaderna mot Marknadsvägen. SWECO har föreslagit en del åtgärder som måste beaktas för att reducera bullnivån.
Vad gäller mark och vatten noterar vi följande. Miljöpåverkan och dagvattenproblematiken bör utredas noggrannare eftersom marken i området till största delen utgörs av lera, underlag avseende lerans mäktighet saknas i nuläget. Möjligheterna för infiltration måste därför beaktas vid placering av anläggning i detta området så att god kontakt med morän uppnås.
Inom planområdet finns risk för förorenad mark, enligt uppgift från länsstyrelsen, eftersom det tidigare på platsen har funnits en bensinstation. I förkommande fall måste marken saneras!

Tillgänglighet
Både för att komma till och röra sig inom området är gång- och cykelvägar viktiga. På några punkter finner vi problem. Det gäller främst i anslutning till tunneln under Vaksalagatan. I planen uttrycks det p följande sätt: ” Intentionen är att skapa en bred trappa som släpper in ljus i gång- och cykeltunneln samtidigt som den bidrar till en koppling mellan tunneln och centrumbyggnadens entré. n1 Detaljplanen säkerställer denna trappfunktion genom en bestämmelse (n1) som innebär att en trappa som förbinder gc-väg och markplan ska anordnas.”
Ser vi på illustrationen i planen så kommer denna gångtunnel att vara svår att nå för personer med gång- och synsvårigheter. Endast en lång ramp låter den som är beroende av rollator eller rullstol att ta sig tvärs för Vaksalagatan, en lång omväg för den som har svårt att röra sig. Oacceptabelt! Hiss är en lösning. Dessutom bör planen fastställa maximal lutning på gångvägar.
Vad gäller Marknadsgatan planeras befintlig tunnel att tas bort och ersättas med övergångsställe. Det måste vara ljusreglerat på så sätt att även rörelsehindrade hinner ta sig säkert över gatan. Gång- och cykelbanor måste vara klart separerade.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiknoden på norra sidan Vaksalagatan är en absolut nödvändighet. Den skall klara såväl stadstrafik som regionaltrafik. Då måste den planeras så att det är möjligt att hitta till och från sin buss. Läsliga skyltar och tydliga gångvägar krävs.

Övrigt
Om anförda miljöproblem löses finner vi planens bostadsdel väl lämpad för såväl trygghets- som särskilt boende. Närhet till service och kollektivtrafik är annars en bristvara i många fall vad gäller sådana boenden.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd
Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson