Dnr: KSN 2015-0654

UPS finner att planprogrammet som helhet är väl utformat. Vi väljer ut några delar där vi finner planen otillräcklig eller otydlig. Vårt perspektiv är äldres boende och liv.

Vi finner att förslaget att tillföra 5 000-7 000 nya bostäder i området är en för stor förtätning för områdets storlek, speciellt om Gottsunda ska vara centrum för omgivande stadsdelar. Gottsunda har redan nu sociala problem som kan öka med mer höga hus, tätt mellan husen, färre torg och minskade grönområden. Vi föreslår att man inte binder sig för en viss summa bostäder som ska byggas utan samarbetar med invånarna i Gottsunda om planering och utbyggnad i lämplig takt för att öka trygghet och trivsel för att få bort stämpeln som problemområde.

Genomgående finner vi att ett äldreperspektiv saknas. Det utesluter inte att mycket i planen är av värde också för oss äldre. Våra önskemål och krav samlas under följande rubriker.

  1. Bostaden och dess närmaste omgivning
  2. Kvarteret, området däromkring
  3. Stadsdelen som helhet
  4. Plats i kommunen

Bostaden och dess närmaste omgivning
I den bostad vi nu bor ”ordinärt boende” leder åldrande förr eller senare till svårigheter eller hinder. En del kan åtgärdas genom bostadsanpassning eller flytt t ex till nedre botten eller annat hus om hiss saknas. Tillgänglighet är det centrala begreppet. Skall man förnya och komplettera en stadsdel måste samtidigt befintlig bebyggelse göras mer tillgänglig. Bra utemiljö nära huset är en nödvändig förutsättning för den som inte kan röra sig så långt. Där måste finnas uterum med grönska och uteplats att sitta på och umgås med andra. Allt detta förutsätter en bebyggelse, som möjliggör att kunna vistas och röra sig mellan husen. Tidigt i planprocessen måste krav ställas på tillgänglighet och bra utemiljö – bygglagstiftningen är inte tillräcklig.

Kvarteret, området däromkring
Gångavstånd till närservice, busshållplats och till handikapparkering måste finnas. Där skall rymmas tillgång till livsmedel och annat för dagliga behov, tillgång till post- och paketservice, samlingslokal med någon form av servering. Park utrustad för äldre besökare och promenadstråk med sittplatser på måttligt avstånd för längre utomhusvistelse.

Stadsdelen som helhet
Stadsdelen, ibland benämnd ”trakten”, spelar en väsentlig roll för individen. Där ryms vad som hör samman med det dagliga livet: boende, service, umgänge, rekreation. Hela boendekedjan måste vara representerad i en omfattning som gör det möjligt att bo kvar i stadsdelen, på orten, när förutsättningarna förändras. Hela boendekedjan, ordinärt, anpassat och särskilt boende måste rymmas här.

Här måste finnas vårdcentral, apotek, central för hemtjänst, bibliotek, motionsanläggning, restauranger, större samlingslokaler, träffpunkt, och öppna platser, torg, för vistelse och sammankomster, större grönområde/park, väl planerade, separerade gång- och cykelstråk, väl utbyggd intern kollektivtrafik, rimligt avstånd mellan hållplatser samt omstigningsplats för byte av buss. Sopstation. Ett betydande inslag av kommersiell service: sällanköpshandel, cykel- och bilverkstad, kiosk, bensinstation mm.

Plats i kommunen
En kommun av Uppsalas storlek innefattar det mesta man kan önska sig, alltifrån specialiserad sjukvård till köpcentra och kulturutbud. Sammanhållande infrastruktur är avgörande för dess sätt att fungera, särskilt för äldres möjlighet att ta del av vad som finns. Det gäller både kollektiv trafik och biltrafik och inte minst möjlighet att kombinera färdmedlen genom ett eller flera centra för byte mellan lokal, regional och interregional resa.

Planprogrammet bygger på idén om spårväg med ett fåtal hållplatser inom Gottsundaområdet. Vi ser idag inga reella möjligheter till sådan trafik. Huvudalternativet måste vara bussar i modern tappning.

UPS krav på planprogrammet
Utgångspunkten för planeringen är ett stort antal bostäder som söker sin plats bland befintliga hus. UPS utgångspunkt är ett bra boende för äldre så som redovisas ovan. Den täta bebyggelsen i inte minst i centrum tar gröna områden i anspråk, vilket inte ger en god utemiljö för de boende nära husen. Det måste redovisas hur den bostadsnära utemiljön upprätthålls på en god nivå.

  1. Parker planeras, men i ett format och omfattning vi finner otillräcklig. Utformningen av parkerna måste anpassas också äldre och mindre rörliga personer.
  2. En tydlig plan för kollektivtrafik inom Gottsundaområdet måste redovisas.
  3. Vad gäller bostäder måste en behovsinventering göras för att åstadkomma underlag för en boendekedja anpassad till en växande andel äldre i området.
  4. Innan en spårvägslösning kan uppfattas som bästa lösning för förbindelserna med Uppsalas övriga stadsdelar måste lösningen bygga på modern busstrafik.
  5. I området finns förutsättningar att samlokalisera boendekedjans olika delar. Vi finner förutsättningarna goda för ett gemenskapshus för äldre med seniorrestaurang, träffpunkt, samlingsutrymmen, motionsanläggning och annat som bidrar till friskvård och gemenskap. Det frigör många större lägenheter och villor runt om och i Gottsunda för yngre bostadssökande. Detta hus bör samlokaliseras både med särskilt boende, med anpassat boende, med hälsovård och hemtjänst. På så vis kan Gottsundaområdet bli ett föredöme för framtida boende för äldre.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd.

Sven-Olov Larsson