Dnr: PBN 2015-003611

Geografiskt läge. Planområdet avgränsas i öster av det i dag befintliga Årsta centrum och bebyggelse inom kvarteret sparrisen. I norr gränsar planområdet mot bostadsbebyggelse och parkering i kv. Gurkan och i söder mot bostadsbebyggelse och parkering i kv. Bondbönan. I väster gränsar planområdet till Fyrislundsgatan och Östra Sala backe etapp 2. Förändringarna syftar till att länka ihop befintliga och planerade områden till en sammanhållen stadsbebyggelse, en tanke som är helt riktig anser UPS.

Trafiksäkerhet. Att ersätta en befintlig gång- och cykeltunnel under Fyrislundsgatan med en vanlig korsning med trafikljus är inte att främja trafiksäkerheten.

Miljöfrågor. Dagvattensituationen i samband med exploateringen kring Årsta Torg har belysts av Bjerking AB . Då kravet är att fördröjning och rening av dagvattnet, skall ske på kvartersmark, har ett antal sonderings borrningar utförts för att utröna de geologiska förutsättningar. Resultaten visar att det saknas markyta för åstadkomma detta. UPS tillstyrker alternativ 5 förordas, vilket innebär att rening och fördröjning av dagvattnet sker i nedsänkta Rain gardens /biofilter.

Förtätning av bostadsområdet: Att förtäta befintliga bostadsområden innebär att kostnaden för produktionen blir lägre, man har nytta av den befintliga infrastrukturen, vilket man gör i denna produktion. I planförslaget har man förtätat och höjt husen på bekostnad av solinsläpp till lägenheterna och till offentliga rum. Torget krymper och blir mindre lämpat för möten och uteliv. Detta är vi inte nöjda med!

Boendeformer: Äldre personer behöver ett anpassat boende, vi avser: seniorboende, trygghetsboende och vårdboende, vi ser gärna att dessa boendeformer finns inplanerade i denna nyproduktion. Närhet finns till viktiga samhällsfunktioner.

UPS anser att

  1. Årsta torg är en bra lokalisering av boende för äldre, seniorboende, trygghetsboende och vårdboende.
  2. Detaljplanen för Årsta Torg innebär dock att man inte tar tillräcklig hänsyn till luftkvalitet och solinsläpp till lägenheter och offentliga rum.
  3. Dagvattenfrågan måste få en godtagbar lösning.
  4. Slopandet av gång- och cykeltunnel under Fyrislundsgatan befrämjar inte trafiksäkerheten och tillgängligheten.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

 

Sven-Olov Larsson

 

> Detaljplanen på Uppsala kommuns hemsida