Dnr PLA 2013-020002

UPS välkomnar detaljplanen som möjliggör cirka 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus. Särskilt välkomnar vi möjligheten till etablering av särskilt boende i området. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en omvandling av Gamla Uppsalagatan längs den aktuella sträckan till ett stadsstråk i enlighet med översiktsplanen. Stråket ska utvecklas till en livfull gata med variation och hög kvalitet i de offentliga rummen. Tillsammans med en betydande del verksamhetslokaler i bottenvåningen ska detta skapa ett händelserikt gaturum i ögonhöjd som inbjuder till aktivitet.

För UPS del vill vi särskilt påpeka behovet av lokaler för föreningsmöten till priser som även en pensionärsförening eller hobbyförening kan ha råd med, en viktig förutsättning för att skapa den händelserika miljö som planens sägs syfta till.

UPS bevakar särskilt vård-och omsorgsboende. Det finns en grupp mellan unga vuxna och vård- och omsorgsboende personer som inte behandlas i dagens planeringar för boende i Uppsala. Den stora mängd människor från 65 år och uppåt är inte bara vård- och omsorgsboende av intresse. Det fattas ett grepp om de människor som gärna vill flytta till en lägenhet som är mindre än den man har eller flytta från villa. En övergripande strategi för hela boendekedjan för äldre saknas idag – denna plan är inget undantag.

Det föreslagna läget för ett vårdboende är utmärkt om än avståndet till servicen vid Heidenstams torg är lite långt. Näraliggande service bör tillkomma. En tänkt samlokalisering med förskola väcker dock frågan om hur man anordnar den viktiga utemiljön för äldre med bristande rörlighet och för demenssjuka är inte klarlagd.

I den närbelägna Kapellgärdsparken finns lekpark, skatepark och bollplaner. Kapellgärdsparken ingår i ett stråk med grönområden som leder vidare norrut till Bellmansparken och Gränbyparken. Men, hur blir parkmiljön anpassad till äldres behov av rörelse och vila? Hur är förbindelsen mellan planerat vårdboende och parkmarken fram till Kapellsgärdesparken tänkt att utformas?

Vad gäller utemiljön, särskilt luftföroreningar och buller noterar vi några frågor. Området är tämligen starkt utsatt av buller från trafik, upptill, 75 dBA. Planförslaget innebär att avsteg från riktvärden för trafikbuller tillämpas enligt Boverkets allmänna råd. Det kräver att planlösningar utformas så att sovrum i så stor utsträckning som möjligt lokaliseras mot en bullerdämpad sida. För att förbättra miljön måste de föreslagna tekniska lösningar strikt tillämpas.

För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Analys av buller och luftföroreningar för denna miljö måste särskilt belysas och åtgärdas.

Dygnsmedelvärdet för partiklar för den del inom planområdet som vetter mot Vattholmavägen ligger enligt den aktuella mätningen på 20–22 μg/m3 det 36:e värsta dygnet. Den del som vetter mot Gamla Uppsalagatan har ett dygnsmedelvärde på 20–25 μg/m3 det 36:e värsta dygnet. Men hur förutsättningarna förändras med den tillkommande bebyggelsen och trafiken finner vi inte belyst.

Marken ska från föroreningssynpunkt uppnå statusen känslig markanvändning innan byggnation påbörjas enligt planen. Vi förutsätter att däri ingår kartläggning av och åtgärder mot radon.

Sammanfattningsvis:

  • Tillkomsten av ett särskilt boende i området är välkommet. Men hela boendekedjan från den egna lägenheten till särskilt boende måste behandlas inom ramen för en kommunövergripande strategi.
  • Tillgången till näraliggande markytor för utevistelse i anslutning till det planerade särskilda boendet måste säkras.
  • Parkytor måste utformas med äldres behov som grund. Gångtrafik och friytor måste utrustas med parkbänkar.
  • Bullerproblem och luftföroreningar kräver väl genomtänkta, innovativa lösningar.
  • Mark och geoteknik kräver noggranna åtgärder.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson

>> till Planbeskrivning Detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. (PDF-fil) på Uppsala kommuns hemsida