Dnr PBN 2014-001126

I det stora hela finner vi planen välkommen. Dock har vi två reservationer som måste beaktas vid utformningen av planen inför granskningsomgången.

  1. Det finns redovisat husets skugga vid midsommar resp. höst- och vårdagjämning. Det finns ingen redovisad midvinterskugga. Det är nödvändigt för att kringboende skall kunna bilda sig en korrekt uppfattning om byggnadens inverkan på omgivningen.
  2. Påpekandena i bilagan Projekterings PM Geoteknik är oroande för omgivningens grundläggning. Det borde finnas aktuellare underlag att bygga slutsatser på – och villkor för att bygga det föreslagna huset.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd
Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson

> Svar på samråd rörande Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid