Dnr: PBN 2014-000019

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad för centrumverksamhet inom kvarteret Oden Ygg. Om det har UPS inget att tillägga. Men dess inverkan på den yttre miljön är ett stort bekymmer.

Vi noterar att planen innebär ett nytt och tätare gaturum längs S:t Persgatan. Planförslaget konstaterar att luftkvaliteten kommer att försämras längs gatorna, men ingen ytterligare utvärderingströskel eller miljökvalitetsnorm överskrids.

Detta påstående ifrågasätter vi i högsta grad. Gatan är en av Sveriges mest luftförorenade. Dock tror man av luften kommer att vara bättre år 2020. Man bygger sina antaganden på mätvärden från år 2013 och ser tydligen en trend. Men Svenska Miljöinstitutet skriver 2017 att luften i svenska städer inte blivit bättre, partiklar och marknära ozon har varit förhållandevis oförändrade, de som orsakar mest ohälsoproblem. I Sverige bedöms 5 000 personer per år dö i förtid av luftföroreningar.

På Kungsgatan görs ständiga mätningar av luften. Detaljplanen beslöts i april men anger inga värden för i år. Det kan ha sin förklaring. Dygnsvärdet för partiklar, PM10 får inte överskrida 50 mikrogram per kubikmeter mer än 35 gånger per år. Det har redan överskridits 36 gånger i år på Kungsgatan 67. Motsvarande för kvävedioxid är 60 mikrogram per kubikmeter 7 gånger per år och det har redan överskridits 6 gånger.

Vid kvarteret ligger flera busshållplatser. Särskilt för norrgående busstrafik är anhopningen av stående och startande bussar stor och ofta besvärande. Bussarna trängs med biltrafik. Även om det råder dubbförbud så är övervakningen av förbudet obefintlig. Hållplatsen är en hälsofara idag. Värre blir det med denna byggplan främst genom de trängre gaturummen.

Vad säger oss detta. Att kommunen värdesätter ökat byggande och inkomster av detta högre än att uppsalaborna ska få andas friskare luft i centrum.

UPS kräver att

  • Innan detaljplan för föreslagen byggnation kan komma ifråga måste seriösa mätningar av luftkvalitén i detta gatuavsnitt göras.
  • En oberoende bedömning av hur mycket denna utformning av byggnaden påverkar luftkvalitén måste göras.
  • Därmed måste planarbetet läggas åt sidan tills reella miljödata föreligger.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson