Dnr: PBN 2013-489

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter. Planen medger också centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna. Planen möjliggör en bebyggelse i två till sju våningar och omfattar 177 små hyreslägenheter. Vi finner detta syfte gott – om än denna grönyta vore bäst obebyggd.

Dock noteras att ”Planen berör värden för rekreations- och friluftsliv eftersom områdets närpark går förlorad, vilket sin tur innebär att norra delen av Nybys centrala grönstråk försvinner.” Även om annan parkmark finns inom måttligt avstånd från bostadsentréer så vill vi påpeka vikten av väl utformade bostadsnära friytor, viktiga för den som inte kan röra sig så fort eller långt.

För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Analys av buller och luftföroreningar för denna miljö måste särskilt belysas och åtgärdas. Vi finner att vad som anförs i planen inte räcker. Jämför med behandlingen i detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Vi vill härutöver påpeka vikten av att tydligt separera gång- och cykeltrafik.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson

 

> Ladda ner som PDF-fil

> Detaljplaner öppna för synpunkter, Gamla Uppsala 21:20, del av, på Uppsala kommuns hemsida.