Dnr: PLA 2012–20256

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett tillägg av bostäder inom kvarteret Siv samt att säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen. Som ett led i byggande av fler centralt belägna bostäder kan tillbyggnaden vara välkommen. Belägenheten kräver dock noggrann hantering av tillgänglighet, buller, vibrationer och luftföroreningar.

”Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” När befintliga huskroppar byggdes gällde inte samma byggnormer. Vi förutsätter att hela kvarteret ges samma grad av tillgänglighet som gäller vid nybyggnation, alltså även de äldre byggnadskropparna.

Planarbetet startade med ett planuppdrag 2013-03-21 vilket innebär att den senaste förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) inte kan tillämpas i denna detaljplan. Förordningen kan endast tillämpas på detaljplaner som påbörjats efter den 2 januari 2015. För äldre pågående ärenden ska äldre ”förhållanden” tillämpas. Planförslaget och bullerutredningen utgår från nationella riktvärden enligt riksdagsbeslut 1997 och Boverkets allmänna råd (2008:1).”

Oavsett när detaljplanearbetet påbörjades måste rimligen bästa möjliga bullerskydd tillämpas – såväl i nya som gamla huskroppar.

På motsvarande sätt måste luftföroreningar och vibrationer hanteras med dagens normer och teknik i kvarteret som helhet.

Vi välkomnar den tillkommande gång- och cykelbanan mot järnvägen och över Vaksalagatan och utgår från att gång- och cykeltrafik separeras tydligt.

 

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson

 

> Ladda ner som PDF-fil

> Detaljplaner öppna för synpunkter, Kvarteret Siv på Uppsala kommuns hemsida.