Dnr: PBN 2017-002462

Svartbäcken är en stadsdel med förhållandevis många äldre innevånare. Därför är det viktigt att Torbjörns torg förblir ett attraktivt centrum i stadsdelen.

Tillkomst av fler bostäder kan bidra till det. Främst är det förbättrade förutsättningar för butiker och för samlingslokaler samt förbättring av torgmiljön som är viktiga.

Vad gäller torgmiljön är vi dock tveksamma till om ambitionen att åstadkomma ”en gestaltning som passar in i ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” tillgodoses med den höga hushöjden vid torgets södra sida. Hur det skall uppnås är svårt att föreställa sig. Inte minst bidrar huset till att skugga en betydande del av torget, särskilt under vinterhalvåret.

Ur UPS synpunkt är det väsentligt att

  • en lägre tillbyggnad görs och att
  • samlingslokaler möjliggör föreningsaktiviteter i minst samma omfattning som nu samt att
  • träffpunkten för äldre kan fortsätta sin verksamhet vid Torbjörns torg.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd.

Sven-Olov Larsson

 

>> Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.