Dnr: PBN 2015–3138

Planen innehåller en modernistisk byggnad längs det gamla kröningsstråket. Den strider fullständigt emot intentionerna för bevarande av kulturmiljön i området. Dessutom riskeras både träden i kvarteret och grundvattnet av byggenskapen.

Av den övriga bebyggelsen i förslaget utgör hotelldelen närmast Villa Anna, en koloss, som illa passar in i omgivningen. De två mindre byggnaderna utgör komplement till de två ej önskvärda, större byggnaderna. 

Med väl genomarbetad utemiljö kan Ubbo tjäna som komplement till parken Odinslund.

Innerstadsstrategins intentioner uppfylls bäst utan den föreslagna bebyggelsen. Vår nödvändiga grönska med träd, buskar och gröna ytor bibehålls.

UPS kräver att planen avslås.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson