Dnr: PBN 2014-000032, remissvar

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, har studerat detaljplanen för Norra Bäcklösa och ger följande utlåtande:

UPS har redan tidigare granskat en plan över Bäcklösa som beskrevs som en trädgårdsstad med småhus och enstaka flervåningshus på högst 4 våningar och var på 26 hektar. Vi hade synpunkter på bebyggelsen nära Genetiska trädgården och lämnade remissvar. Trots detta blev vi inte kallade när det blev samråd och såg senare att detaljplanen förändrats och samma antal bostäder ca 600 nu skulle byggas i en ruta på 6 hektar söder om Vipängen med flertalet hus upp till 6 våningar. Det borde ha gjorts en ny detaljplan men så blev inte fallet och inte heller kallelse av alla remissinstanserna till samråd.

Nu har ytterligare en ruta norr om Gottsunda allé stakats ut- Norra Bäcklösa och kommunen vill bebygga den med 550 bostäder upp till 6 våningar. Höghusen kommer att placeras som en mur mot Dag Hammarskjölds väg och Gottsunda allé. Översiktsplan 2010 har bestämt att det ska vara ett samlat program för bebyggelse i Dag Hammarskjöldsstråket men dessa två planer har tagits ur detta sammanhang utan att det givits någon förklaring. När kommunen startade en medborgardialog om Södra staden fick man inte yttra sig om Bäcklösaplanerna trots att de inte var antagna, vilket vi finner odemokratiskt.

UPS granskar om detaljplaner visar speciell hänsyn till äldres boende och finner inte att dessa två planer gör det. De flesta husen liksom affärer ligger nära starkt trafikerade vägar, vilket medför buller (över 80 dBel) och luftföroreningar och otrygg gatumiljö. Betydligt barn- och äldrevänligt är det med hus längre bort från trafiklederna med affärer runt torg och speciella äldreboenden, det nämns inget om sådana boenden.

Vi är inte emot bebyggelse i området men finner förslaget med höghus intill Dag Hammarskjölds väg oharmoniskt, ohälsosamt och trafikfarligt. Sikten över jordbruksmarken med fält och skogsbryn försvinner helt väster om vägen. Genetiska trädgården föreslås bli en stadsdelspark bakom muren av hus vilket är mot bestämmelsen i kommunens Parkplan där det står att ”Det är viktigt att parker ligger med någon sida mot gata så att de går att hitta och känns offentliga.” En bebyggelse som kan värna kultur-och naturmiljön i området är möjlig och kan skapas i en medborgardialog med kunniga både yngre och äldre uppsalabor.

Den kända björkallén ska bevaras men kommer att skuggas av höghusen bakom. Husvägg kommer att finnas endast 8 meter från björkar med trolig påverkan på rotsystemet i byggprocessen. (Jämför marken runt Segerstedthuset, ca 6 våningar där alla träd är borta.)

Detaljplanen för Norra Bäcklösa har inga solstudier och är slarvigt och oprecist illustrerad. Samtliga teckningar är på låga hus. Inga visar hur bebyggelsen med höghus längs de stora vägarna gestaltar sig.

Ingen hänsyn har tagits till att området rymmer ett palliativt centrum vars utsikt över fälten spolieras och en skola som förlorar sin närmiljö för utelek och natur. Genetiska trädgården är unikt och kunde bli en sevärdhet i en vacker och inbjudande omgivande miljö.

Allvarligast är dock att man med denna täta bebyggelse för alltid berövar Uppsala och SLU den mark som kan vara betydelsefull i framtiden för provodlingar och forskning för produktion av grödor alldeles intill vårt lantbruksuniversitet. Jämför med deras systeruniversitet i USA, Cornell som har stora markområden för experimenterandet av födoväxter.

Vidare berövas vi en vacker lantlig miljö inom staden och en naturmiljö intill två Natura 2000 områden med rödlistade och fridlysta djur. Om ca 1200 bostäder ska byggas med ca 3000 människor på så litet område på fälten alldeles intill de två Natura 2000 områdena så blir det obestridligen påverkan på dessa.

Bara misstanken att det kan bli en påverkan på ett Natura 2000 område gör att man ska söka tillstånd för anläggningar i dess närhet. Detta har slagits fast i ett domslut i Högsta domstolen 2013-06-18 mål T 3158-12 med hänvisning till EU-domstolen.

Byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling talade den 24 november på ett möte i Sunnersta om Natura 2000 områdena i Södra staden och artskydd och nämnde att man ska ta reda på ”hur man får närma sig Natura 2000 område”. Kunskapen finns tydligen inte i kommunen. Då bör man vänta med antagandet av planen.

Vi föreslår att detaljplanen Norra Bäcklösa avslås och att planerandet av Bäcklösaområdet sker i relation till en fördjupad översiktsplan med planering av Dag Hammarskjöldstråket och Södra staden.

Uppsala den 26 november 2015

För Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd
Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson