Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostadskvarter i den norra delen av Kapellgärdet. UPS välkomnar detaljplanen som ger möjlighet att bygga sammanlagt cirka 600 lägenheter samt anger lägen för två mindre förskolor i bottenvåningen på kvarteren. Lösningen av utläggningen av bostäderna är bra.

Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett vårdboende inom planområdet vilket UPS välkomnar. I anslutning till detta vill vi emellertid hänvisa till UPS svar på samrådet för planen för Kapellgärdet 60:1:

”Den stora mängd människor från 65 år och uppåt är inte bara vård- och omsorgsboende av intresse. Det fattas ett grepp om de människor som gärna vill flytta till en lägenhet som är mindre än den man har eller flytta från villa. En övergripande strategi för hela boendekedjan för äldre saknas idag – denna plan är inget undantag.”

Ännu har vi inte sett någon sådan plan. Vi finner för övrigt att en lokalisering av särskilt boende är lämpligare i Kvarngärdet 60:1 med tanke på närhet till grönytor och park, service mm.

Norra Kapellgärdet omges på två sidor av livligt trafikerade gator och i väster av järnvägen. Vi förutsätter att utformningen innemiljön tar hänsyn härtill. Men för äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Analys av buller och luftföroreningar för denna miljö måste särskilt belysas och åtgärdas.

Igenom området går en snabbcykelled. Det ställer givetvis krav på att cykel- och gångtrafik separeras tydligt för att undvika konflikter och olyckor.

Tillgången till friytor nära bostäderna är starkt begränsad. Det ställer stora krav på de ytor som kommer att finnas för att möjliggöra utevistelse nära bostaden. För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Analys av buller och luftföroreningar för denna miljö måste särskilt belysas och åtgärdas.

Sammanfattningsvis:

  1. Tillkomsten av ett särskilt boende i området är välkommet. Men hela boendekedjan från den egna lägenheten till särskilt boende måste behandlas inom ramen för en kommunövergripande strategi.
  2. I valet av lokalisering av vårdboende finner vi det näraliggande området Kvarngärdet 60:1 mer lämpat.
  3. Tillgången till näraliggande markytor för utevistelse i anslutning till det planerade särskilda boendet måste säkras. Gångtrafik och friytor måste utrustas med parkbänkar.
  4. Bullerproblem och luftföroreningar kräver väl genomtänkta, innovativa lösningar.
  5. Konflikter mellan gång- och cykeltrafik måste undvikas genom klar separering.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd,

Sven-Olov Larsson