Svaret följer de rubriker samrådshandlingen använder.

Offentlig och kommersiell service
I samband med att Årsta centrum rustas upp borde en rimlig kommersiell service kunna upprätthållas där. Många verksamheter har funnits där men lagts ner till förfång för tillgängligheten. Förutsättningarna för närhet till kommersiell service borde klarläggas inte bara för Östra Salabacke utan för alla nya områden.
Det är utomordentligt viktigt att Östra Salabacke får ett särskilt boende med tanke på stadsdelens tillväxt och underförsörjningen i Salabacke och Årsta (se sid 30). Hur kommer sådant boende till? Tanken på att föreskriva denna användning i samband med markupplåtelse måste prövas. Det handlar för övrigt om hela kedjan seniorbostäder, trygghetsboenden och särskilda boenden. Varför inte bygga hela kvarter för äldreboenden? Då kan alla boendeformer innefattas och dessutom vårdcentral, samlingslokaler för föredrag, musikframträdanden, dans och gympa i olika former. Bibliotek, restaurang som t ex finns på Nyby servicehus bör också inrymmas. Grönområden kan finnas på nära håll.

Friytor
S 32: ”I den södra spetsen av planområdet anläggs en ca 4 000 kvadratmeter stor park. … Parken ska tillgodose behoven för många olika målgrupper och funktioner och utgör en viktig grön plats i området.”
Den parken blir inte stor, inte större än fyra villatomter. Det noteras att parker skall anpassas bl. a. till äldre barn. Varför inte till äldre personer, särskilt rörelsehindrade som söker en fri yta för promenad och vila? UPS anser att det behövs fler skyddade sittmiljöer i området. Grönytor på taken kan behövas eftersom marken är högt exploaterad och grönytor och parkmark i markplanet nära entréer blir otillräckliga. Utförda med omsorg kan grönytor på taken i någon mån kompensera bristen för de som bor i huset.

S 57: ”Sammantaget kommer de hårdgjorda ytorna att öka. Krav på en grönytefaktor om 0,5 ställs på kvarteren. Bostadskvarteren kommer att utformas med bland annat gröna tak, grönskande innergårdar med större träd, grönska på balkonger med mer.”
Skall fastigheternas grönytefaktor tillgodoses genom att de boende planterar på sina balkonger?

Tillgänglighet för funktionshindrade
S 29: Marken inom planområdet är plan, höjdskillnaden från norr till söder är ca 1 meter på en sträcka av 560 m. Höjdskillnader regleras – men inte lutning. Från tillgänglighets­synpunkt, särskilt för gående med rörelsehinder, är alltför brant lutning inte bara svår utan också direkt farlig vid halka och snö. Också lutningen måste maximeras.

S 34: UPS förutsätter att hissar utgår från entréplanet utan mellanliggande hinder (jfr vårt svar på detaljplan för Luthagsstranden).

Trafik och tillgänglighet
S 15: I valet mellan tunnel och ljusreglerad övergång i gatuplanet är oftast tunnel att föredra från säkerhetssynpunkt. Men för cykelåkare är tunneln att föredra framför ljusreglerade korsningar. Erfarenheter från ljusreglerade övergångar är att de gröna faserna är alltför korta för att en rörelsehindrad person, oftast med rollator eller rullstol upplever stress för att ljuset slår om till rött innan personen hunnit över. Alltför stor brådska kan i värsta fall orsaka fallskador. Således bör tunneln behållas och ljusreglerade övergångar anpassas till gående.

S 23: Hur hindrar man cyklister från att åka på gångstråken? Generellt måste gång- och cykeltrafik vara klart åtskilda.

Hälsa och säkerhet
S 47: ”En bullerutredning har gjorts som visar att den föreslagna bebyggelsen är utsatt för buller från vägtrafik främst från Fyrislundsgatan.”
”För husen längs Fyrislundsgatan kommer avsteg från de nationella riktvärdena att behöva göras.”
Dessa avsteg från bästa ljudmiljö är högst tveksamma. Kravet är att buller inomhus hålls på en godtagbar nivå. UPS förutsätter att konsultföretag ACAD s rekommendationer rörande dämpning av buller inomhus genomförs d.v.s. ”varje kvarter ska ta fram underlag med hjälp av ljudkunnig för hur stor fasadisolering behöver vara för att uppfylla krav på buller inomhus utgående från redovisat buller utomhus. Fasadens olika delar såsom yttervägg, fönster och don dimensioneras i detalj av ljudsakkunnig ”

Teknisk försörjning
För hantering av den stora volymen dagvatten, 2200 kubikmeter, förordar UPS Uppsala vattens förslag att anlägga två fördröjningsmagasin, under Årsta torg och det lilla torget.
Huruvida fundamenten till de höga kraftledningsstolparna har lämnat föroreningar i marken borde undersökas.

Sammanfattningsvis finner UPS att:

  1. Särskilt boende skall finnas i Östra Salabacke. Sammanhållna kvarter med alla former av äldreboenden är att föredra.
  2. Friytor och gångstråk skall utformas och utrustas så att äldre och handikappade kan utnyttja dem fullt ut.
  3. Grönytor på taken kan i viss mån kompensera brister i markplan för de boende i respektive hus.
  4. Begreppet grönytefaktor är oklart definierat.
  5. Höjdskillnader regleras, men lutningen på gångvägar måste maximeras.
  6. Hissar i hus skall utgå från entréplanet.
  7. Borttagandet av tunnel under Fyrislundsgatan är olämpligt för cykeltrafiken. För gående, som avstår från tunneln, måste ljusgreglering av övergångar anpassas till dem som inte kan röra sig snabbt.
  8. Gång- och cykeltrafik måste separeras tydligt.
  9. Föreslagna avsteg från bästa ljudmiljö är högst tveksamma. Vi förutsätter att konsultföretag ACAD s rekommendationer rörande dämpning av buller inomhus genomförs.
  10. Dagvattenhanteringen bör följa Uppsala vattens förslag. Vi ifrågasätter också om marken undersökts tillräckligt vad avser farliga rester efter tidigare ledningsstolpar.

 

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson