Svar på samråd rörande:
Detaljplan för Storvreta centrum
Diarienummer PLA 2012-20245

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator. Det finner vi ytterst välkommet. Ett markerat centrum behövs i Storvreta för att skapa förutsättningar för utbyggnad för fler boende.

I det sammanhanget vill UPS markera vad vi uppfattar som viktiga samhällsfunktioner centralt i en ort som Storvreta:

  • Apotek
  • Vårdcentral
  • Mataffär
  • Bibliotek
  • Träffpunkt för äldre med samlingslokaler
  • Köpcenter alternativ flera olika butiker
  • Bussförbindelser med väl utformade hållplatser.

 

Flertalet av dessa funktioner finns inom planområdet eller dess närhet. Men kompletteringar behövs för ett attraktivt centrum.

I Storvreta saknas trygghetsboende. Tillgången till platser i särskilt boende är för litet för en ort med en redan nu åldrande befolkning och för en ort som skall expandera. Behovet av plats för dessa boendeformer samlokaliserade i eller nära centrum är ytterst påtagligt i Storvreta.

Uppsala 2016-02-08

Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson