Diarienummer: PBN 2015-000015

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) finner planerna på en komplettering av bebyggelsen i Eriksberg välkommen. I huvudsak finner vi de idéer om hur tillkommande byggnader skall placeras till en del godtagbara. Vi koncentrerar oss på det vi finner nödvändigt att ändra på eller särskilt framhålla inför en slutversion av planprogrammet och inför detaljplaneringen. Därvid noterar vi särskilt följande.

Sociala konsekvenser.

 1. Ambitionen att bedöma planprogrammets sociala hållbarhet har gjorts utifrån en behovsbedömning. Tillämpningen av SKA-modellen, som redovisas på sidorna 84 – 86 i del 2, är en bra utgångspunkt.
 2. Ett uttryck för detta är: ”Ett ökat befolkningsunderlag ger också större förutsättningar för social infrastruktur som lokaler för förskolor, idrott och kultur.”
 3. Vi noterar med tillfredsställelse följande i del 2: ”Hos äldre finns ofta en önskan att kunna bo kvar i sin invanda miljö eftersom man inte längre kan bo kvar i sitt gamla hem. Nyproduktion uppfyller krav på standard och tillgänglighet som är särskilt viktigt för äldre. Socialt igenkännande och tillgängliga mötesplatser för social samvaro i bostadsmiljön är därför viktigt. Tillgänglighet och närhet till olika former av offentlig och kommersiell service, parker och strövområden är också viktigt eftersom rörelseförmågan ofta minskar med åldern. I Eriksberg ska bostadsmiljöerna därför kompletteras med tydliga offentliga platser, parker och grönstråk i närheten av bostäderna. Behovet av att bygga trygghetsboenden och LSS-boenden ska också vara möjligt möta inom området.”

Vidare noterar vi följande viktiga punkter:

 • Inom stadsdelen ska det skapas möjligheter för att bygga vård- och omsorgsboenden. Lämpliga lägen är i de centrala delarna, nära till kollektivtrafik, parker och service. Möjligheten att samordna dessa boenden med förskolor uppmuntras.
 • Kommande detaljplaner bör utreda, och så långt som möjligt medge, integrerade bostäder för social omsorg inom kvarteren. Detaljerat behov utreds vidare i detaljplaneskedet.

Följs dessa ambitioner kan Eriksberg bli ett föredöme för äldre i Uppsala. I planprogrammet ses inga tydliga spår därav. Utifrån ovanstående ställer UPS krav på följande punkter.

Boende.

 1. Mark måste reserveras redan i planprogrammet för framtida särskilda boenden och trygghetsboenden.
 2. Lämpliga platser är de kvarter som markerats med BC eller kvarter nära Västertorg. Närhet till affärer, bibliotek, samlingslokaler, vård och kollektivtrafik är avgörande för väl fungerande boende för äldre.
 3. UPS noterar att det råder brist på lämpliga möteslokaler inte bara för pensionärsföreningar. Tillgång till lokaler för fritids-, hobby- och föreningsaktiviteter måste finnas både centralt i området och på rimligt avstånd från bostaden.
 4. Renoveringen av befintliga bostadshus förutsätts ske parallellt med tillkomsten av nya hus. Dit kan nuvarande hyresgäster förväntas hänvisas i samband med renoveringen. Renoveringen måste genomföras så att det blir möjligt att bo kvar, alternativt flytta till nytt hus, även för den som har låga pensioner.

Förtätning.

 1. Det framgår inte hur man skall kunna passa in 2 600 nya bostäder i det befintliga området. Placering nära befintliga hus ger miljöförluster, t.ex. i form av utsikt från lägenheten, för de som nu bor i området. Anvisningar om hur närmiljön kring befintliga hus skall upprätthållas och förbättras måste finnas i planprogrammet, innan detaljplaner tas fram.
 2. Flera av de gulstreckade B-områdena bör lämnas helt oförändrade.
 3. Ökad bebyggelse väster om Granitvägen emot naturreservatet är olämplig. Där måste finnas en naturlig entré till Hågadalen med både hållplats och parkering.
 4. Vad som menas med ” Bostadskompletteringar inom befintliga strukturer kan prövas” måste förklaras för vart och ett av de markerade områdena.
 5. Om alla ytor markerade med B bebyggs blir tillgången till gröna ytor nära bostaden starkt begränsad. En ny, centrumnära stadsdelspark är otillräcklig. Alla kan inte ta del av naturen i Hågadalen, Ekebydalen eller Stadsskogen.
 6. Ytorna mellan husen är inte bara till för förflyttning, de är också ytor att vistas på, platsens betydelse får inte underskattas. Gräs, solljus, vindskydd och sittplatser måste finnas nära bostaden.
 7. Att komplettera Västertorg med mer service och mötesplatser för unga och gamla är bra, men torgets roll som mötesplats får inte förfuskas med alltför höga, skuggande hus.

Tillgänglighet.

 1. Eriksberg är mycket kuperat. Gångvägar måste planeras så att de lätt kan användas för den som har svårt att röra sig – även vintertid.
 2. Gång- och cykelvägar måste vara tydligt separerade.
 3. Västertorg avses bli en nod för kollektivtrafiken. Då måste noden planeras så att det är säkert att komma till och från hållplatser, byten av bussar kan ske lätt utan att hindras av biltrafik, tydlig, läsbar skyltning måste finnas.

Miljö.

 1. Vi har fått påpekanden om att trafikmiljön idag inte alltid är säker främst på grund av biltrafik som inte är hänsynsfull. Bl a gäller det Stigbergsvägen. Åtgärder för att trygga trafikmiljön måste vidtas.
 2. Att påstå att Marmorvägen blir ett grönt stråk är inte trovärdigt. Grönska på taken och några nyplanterade gröna växter blir inget grönt stråk.
 3. Den kuperade terrängen med berg med kringliggande morän ställer särskilda krav på infiltration och bortledning av dag- och ytvatten, vilket WSPs utredning visar. UPS förutsätter att de förslag som finns i utredningen följs.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Sven-Olov Larsson

> Till ”planprogram för Eriksberg och Ekebydalen” på Uppsala kommuns hemsida.