dnr 2013/001600

UPS välkomnar detaljplanen som möjliggör cirka 130 nya lägenheter och den för området välbehövlig centrumverksamhet i bottenvåningar (mindre butiker och restauranger).

Bebyggelsen uppförs i 6 till 8 våningar. Det innebär en hög grad av exploatering av marken. Cyklar kräver sin del av markytan. Samtidigt krävs friytor/uteplatser för både barn och för personer med svårighet att förflytta sig längre sträckor. Vi ser inte att det finns godtagbara ytor för vare sig lek eller friytor för äldre nära bostadsentreer. Dessutom reducerar planen strandskyddets friytor. Möjligheten till takterrasser anförs. Grönytor på taken behövs eftersom marken är högt exploaterad och grönytor och parkmark i markplanet blir otillräckliga . Utförda med omsorg kan grönytor på taken i någon mån kompensera bristen.

För äldre personer med svårighet att röra sig, och med otillräckliga näraliggande friytor, är balkongen en nödvändig tillgång. Med de bulleranalyser som gjorts finner vi att bullerproblemen kan bli stora på balkonger ut mot Luthagsesplanaden och Götgatan. Även i marknivån blir bullret besvärande på sina håll. Fram för innovativa lösningar! Med tanke på den växande fordonstrafiken på anslutande gator inger också halten av luftföroreningar oro.

Cykel och gång skall rymmas på små ytor. Vägen längs Fyrisån är viktig. Gående och cyklande måste separeras på ett tydligt och otvivelaktigt sätt. Gångvägar, liksom bostadsnära friytor, måste också förses med parkbänkar i betydande omfattning.

I vad som skrivs om tillgänglighet anges att hissar kommer att ligga på en högre nivå än entreplanet. Detta finner vi helt förkastligt – en återgång till 1950-talets byggande. Lyftbord eller mindre hiss är ingen acceptabel lösning för den som har svårt att röra sig – och kanske även att orientera sig.

Vad gäller tillgänglighet till återvinningskärl sägs inget. Den är lika viktig som tillgången till verksamhetslokaler.

Vad gäller mark och geoteknik vill vi särskilt framhäva följande. Plan för hantering av översvämningsrisken måste finnas. Markförhållandena i området är problematisk, den består till stor del av mäktiga lerlager som i samband med ojämn belastning kan ge sättningar . Förekomsten av ojämna lerdjup bör kontinuerlig följas och lerans sättningsegenskaper samt bebyggelsers last förutsättningar måste noggrann kontrolleras.

Analyser av jord prover tagna i vissa borrhål visar höga halter av PAH (polycykliska aromatiska föreningar) och förekomsten av bly samt kvicksilver. Åtgärder måste tas att dessa miljögifter inte sprids vidare. För att åstadkomma en hållbar hantering dagvatten skall lösningsförslag från GEOSIGMA strikt följas.

Sammanfattningsvis:

  1. Hög exploatering ger små friytor nära bostaden. Planen uppvisar ingen godtagbar lösning.
  2. Bullerproblem och luftföroreningar kräver väl genomtänkta, innovativa lösningar.
  3. Gångtrafik och friytor måste utrustas med parkbänkar och säkras med tydliga cykel.
  4. Förslaget till lösning av tillgängligheten till fastigheterna är helt oacceptabelt.
  5. Mark och geoteknik liksom översvämningsskydd kräver noggranna åtgärder.

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd

Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson