Utökat planförfarande
Dnr: PBN 2017–287

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri.

Vi finner att planeringen startat i fel ände. Grunden till detta är den deponi som ligger i det gamla lertaget som sedan täckts över. Det hävdas att sanering skall genomföras innan bygglov beviljas.

Vad som döljer sig i denna gamla deponi är endast känt till mindre delar. Ändå förefaller byggföretagen ha bundit sig för att dela på kostnaderna för saneringen. Sedan har man ritat dit byggvolymer som skulle ha en möjlighet att finansiera saneringen. Saneringskostnaden får således styra utformningen av bebyggelsen och den yttre miljön. Stadsdelen skulle bli en av de mer trångbodda i Uppsala. – Uppsala behöver inte fler stadsdelar av denna modell.

Som framgår både av plantexten och bilagor rörande miljön är detta ett högst osäkert projekt. Pålar man genom återfyllnadmaterial ner i underliggande lerlager uppkommer risk för läckage ner i grundvattnet.

För övrigt finner vi det orimligt att de som bosätter sig där skall betala saneringen. Den normala principen i miljöpolitiken är att det är förorenaren som betalar – i detta fall Uppsala kommun som upplåtit marken för avfallsdeponi.

Vi välkomnar givetvis tillskott till både bostadsbestånd och service – inklusive vårdboende.

I detta fall måste planeringen börja i rätt ände – med sanering och återfyllnad med åtföljande analys av kvarvarande risker. Först med detta som grund kan en rimlig utformning av bebyggelse och yttre miljö göras.

Denna plan måste läggas till handlingarna.

Gör om och gör rätt!

 

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd.