Stadsliv i mänsklig skala är rubriken på handlingen. Vi vill se stadslivet från de äldres synvinkel. Vi finner inte att de äldres roll visavis innerstaden har berörts alls i förslaget till strategi. De äldres förutsättningar när det gäller att leva och verka i och att nyttja innerstadens innehåll kan inte alltid bygga på de förutsättningar som en yngre del av Uppsalas invånare har.

Rörelse
För att vara en attraktiv gåstad måste gåendes plats i möjligaste mån avskiljas från annat sätt att färdas. På gåfartsgator måste de som färdas med fordon anpassa sig till det – inte minst cyklister.
Det råder en uppenbar konflikt mellan cyklister och gående. Skall Uppsala kunna bli en cykelvänlig stad måste cykeln kunna färdas och parkeras utan intrång på gåstaden.
Kollektivtrafiken måste vara tydlig. Bytesplatser i innerstaden, Stora torget, resecentrum, stadshuset och Vaksala torg, fungerar olika. Bäst är Stora torget med tydliga uppställningar och tydlig skyltning samt utan biltrafik. Sämst fungerar stadshuset av motsvarande skäl. – Ringlinjer kan avlasta innerstadens bussgator.
Busshållplatser som leder direkt ut på en cykelbana är livsfarliga.
Bussförbindelser till Akademiska sjukhuset och inom sjukhusområdet måste fungera smidigt. Det gör de inte idag. Tillgänglighet är ledordet.
Planeringen av biltrafiken, som är nödvändigt för dem som inte kan nå innerstaden via kollektivtrafik, måste ta hänsyn till detta och till att bilar och bussar måste utvecklas emot miljövänliga drivmedel.
Avsnittet om levande båthamn välkomnar vi och ser fram emot förslag.

Plats och park
Innerstaden rymmer fortfarande relativt gott om parker och platser (torg). Men att ockupera dessa ytor med bebyggelse och/eller parkeringar är klara försämringar av innerstadsmiljön. Mikaelsparken och Seminarieparken är exempel på sådan ockupation. Förslaget om fler och bättre parker välkomnas då träd och grönska är livsviktigt för fysisk och psykisk hälsa inte minst för äldre.

Årummet är en värdefull tillgång. För att nyttja det bättre får inte gående längs ån hindras av cykelparkeringar så som är fallet på Östra Ågatan mellan Drottninggatan och Sankt Olofsgatan. Ny bebyggelse nära ån skall undvikas. Oroande är dock förslag som lagts fram om bostadsbebyggelse vid Hamnplan.

Kulturstråket och kulturmiljön
Vi välkomnar att man värnar om Uppsalas kulturhistoriska platser. Attraktiva stråk som kulturstråket från domkyrkan till slottet ska utvecklas. Detta undanröjer vad vi förstår planer på föreslaget studentbostadshus i allén i Odinslund, något som skulle skada Uppsala som kulturstad. Att kulturmiljöer blir mer tillgängliga är nödvändigt, likaså att konstnärlig gestaltning ska tillkomma. Vi önskar också att ett nytt Konstens hus ska bli verklighet i Uppsalas centrum.

Bebyggelse
Alla byggnader i innerstaden måste vara tillgängliga från gaturummet för den som inte kan gå i trappor.
Att komplettera grönytor med gröna tak kan vara en tillgång för dem som bor i huset. Men platta tak läcker förr eller senare. Lös detta! Lutning rekommenderas.
Högre hus genom tillbyggnad med våningar måste göras med största urskillnad. Den relativt låga hushöjden i innerstaden är en del av dess karaktär, minskar blåst mellan huskroppar och ökar solbelysningen på gator och gårdar.

Stadsliv
Vi äldre rör oss företrädesvis på dagtid i staden. Mycket av utbudet är begränsat till kvällar. Få aktiviteter är öppna på dagtid. Vi vill kunna utöva exempelvis boule, bowling och bridge också centralt. Dessutom finns många digitalt baserade verksamheter som kan utövas på rätt begränsade lokalytor – sådana verksamheter måste också tillkomma.

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd
Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson