Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS vill genom sin Stadsplanegrupp lämna följande synpunkter på detaljplanen.

Vi välkomnar denna plan som kan ge skolan och skolgården en bättre funktion och gestaltning och ge plats för fler elever och godkänner den med dessa reservationer:

  • att den gamla Almtunaskolan behålls med bevarade karaktärsdrag (sidan 14).
  • att trädalléer och träd inom planområdet behålls och inte tas bort utan utredningar och dispens. Uppvuxna träd har stor betydelse på skolgårdar och kan inte ersättas av nya plantor.
  • att åtgärder görs mot föroreningar i marken enligt Bjerkings utredning och förslag (sid 20).
  • att luftföroreningar i inomhusluften i byggnaderna åtgärdas med förbättrad ventilation för barnens och personalens hälsa.

UPS Stadsplanegrupp genom

Inger Sjöberg
sjoberinger@telia.com

> Detaljplan för Almtuna skolan (Uppsala kommun)