PBN 2015-003445

Vi i UPS Stadsplanegrupp har studerat detaljplanen och varit på platsen där den är tänkt att uppföras och anser inte att planen ”stärker det befintliga stadsdelstorget”. Planen innebär mycket bebyggelse på en liten yta med ett 11-våningshus i sydväst som kommer att skugga övriga hus och den lilla gården stor del av tiden. Att ytterligare ett 11-våningshus på platsen som komplement till de två ”tornen” skulle skänka harmoni har vi svårt att förstå. En så stor förtätning riskerar värmestress vid värmeböljor. Då behövs mycket träd för att avkyla luften.

Därför accepterar vi inte att man planerar att ta bort en trädrad i allén på Torkelsgatan. I planen står: ”Detaljplanen innebär att den innersta trädraden kan behövas tas ned, eftersom träden annars hamnar för nära fasaden.” Fasaden är inte byggd och kan alltså flyttas in men träden står där de står och behövs både för klimatet och naturupplevelsen.

Varken den minimala gården och fickparken i sydväst eller vistelseyta på takterrass kan kompensera för mycket små markytor för barn och vuxna att röra sig på nära bostaden.  Det är känt att varken barn eller äldre vill hänvisas till att vistas på takterrasser i stället för på marken.

Om man tvunget vill bygga ett 11-våningshus skulle detta bli bättre om man spegelvände planen och det huset kom att ligga i nordväst i linje med de andra höghusen och det mindre huset i sydost. Höghuset skuggar då endast bilparkering och träd. Skuggstudierna i detaljplanen visar en ständigt skuggad gård. Vindstudierna visar på besvärlig turbulens i planområdet.  Mindre bredd på husen och minskad höjd på det högsta huset skulle skapa en hälsosammare och trivsammare miljö.

Vidare bör gång- och cykelvägar vara åtskilda för att hindra olyckor.

Vi föreslår att planen avslås och omarbetas och att man då redovisar planer för hela området i kvarteret Kvarnen och också ev. framtida gestaltning av Kvarntorget som nu mest består av bilparkering.

UPS yrkar på avslag av detaljplanen.

Stadsplanegruppen genom

Inger Sjöberg
sjoberginger@telia.com

>Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen (Uppsala kommun)