Public service ska enligt gällande avtal med staten genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodose skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Den tekniska kvaliteten hos den analoga utsändningstekniken för sändningarna ska vara hög enligt sändningstillståndet för Sveriges Radio AB från dåvarande regeringen 2013-12-19. Att beslut inte får komma i konflikt med detta verkar våra riksdagsledamöter inte ha beaktat när de under innevarande mandatperiod ändrade radio- och tv-lagens bestämmelser för att ge ökat utrymme åt den kommersiella radion.

För Uppsalas del påverkar beslutet sedan ungefär en månad vardagen för ett betydande antal hushåll. När våra medlemmar i UPS organisationer vill lyssna på public service kan de numera få finna sig i störningar från rikstäckande kommersiella radiokanaler. Ibland är störningarna så kraftiga att exempelvis P1 försvinner helt.

Vad beror detta på? Svaret är att det i Uppsala sedan den första augusti inte längre finns en (väsentligen) ostörd del av FM-bandet för SR P1, SR P2 och SR P3, utan kommersiella sändningar har släppts in.

Public service sänder från Vedyxa utanför Uppsala tätort, medan de kommersiella sändningarna kommer från Rickombergasändaren. Man behöver inte vara Einstein för att inse att detta knappast är en optimal lösning.

En störningsmatta från reklamkanaler har lagts ut från Flogstamasten. Den berör främst närliggande bostadsområden såsom Flogsta-Ekeby och Rickomberga. ”Mattfransar” sträcker sig dock ända till delar av Gottsunda och Sunnersta. En del utstörda har tagit kontakt med radiohandlare. En säker lösning på problemet, webbradio, förutsätter att kunden har internet och helst WiFi. Dessutom måste kunden kunna avvara en icke föraktlig penningsumma. Många har redan före omläggningen gått över till webbradio och berörs då inte nämnvärt av störningarna.

För alla hushåll gäller dock att det är genom public service via FM-radio som informationen är säkrad vid höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Bilradion är nästan undantagslöst vanlig FM-radio. Och många av UPS medlemmar varken vill eller kan gå över till webbradio.

Att det skulle kunna uppstå problem borde tillståndsgivande myndighet Post- och Telestyrelsen ha varit medveten om. Flogsta-Ekeby samrådskommitté försökte exempelvis för drygt fem år sedan uppmärksamma behovet av effektbegränsning när tillstånden för Flogstamasten omprövades inför ny tillståndsperiod från 2014-01-01. Emellertid är det våra riksdagsledamöter, varav en del ställer upp för omval, som är ytterst ansvariga för beslutet att utöka utrymmet för kommersiell radio på bekostnad av public service. Det är ett oavvisligt krav från UPS att public service ska kunna tas emot med hög teknisk kvalitet även i de nu störda områdena.

UPS kräver att riksdagens ledamöter ändrar sitt beslut från 2017 om att gynna den kommersiella radion, så att de som vill lyssna på public service kan lyssna utan att sändningen störs av de kommersiella radiosändningar, särskilt då det är genom public service via FM-radio som informationen är säkrad vid kriser av olika slag i samhället.

För UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd)

Jan Ask, Karin Näslund Westman, Ewon Enqvist, Sven-Olov Larsson med teknikrådgivare prof emeritus Staffan Yngve.

> UNT