Allt fler äldre använder sig idag inte bara av telefon och TV. Datorn, den smarta telefonen och mer eller mindre komplicerad köksutrustning används i växande omfattning. Varför då inte kommunicera med vänner och anhöriga eller kanske hemtjänsten via en interaktiv TV eller läsplatta?

Hur gör jag för att koma ihåg när det är dags för medicin? Medicindosan kanske kan påminna mig?

Om jag är orolig för ovälkommet besök, varför nöja sig med ett titthål i dörren när en minikamera kan förmedla bilden av den som kommer direkt till en bildskärm och så att jag med en fjärrkontoroll kan öppna om jag vill. Hemtjänsten använder ju f ö redan idag lås som manövreras med mobiltelefon istället för med nyckel.

Om jag störs av hemtjänstens besök på natten, kanske jag kan låta dem installera en videokamera i mitt sovrum för att hemtjänsten skall kunna se till mig utan att väcka mig – eller rycka ut om det händer något farligt.

Här kan inte ges en heltäckande bild av allt som visades, endast några glimtar. En kort film summerar mycket av vad som presenterades:

Vi kompletterar med några exempel.

För att kunna bekanta sig med vilka hjälpmedel som finns behöver man se och känna på dem. I Västerås har en grupp äldre som kallar sig Arosfixarna samlat hjälpmedel i väskor, Tryggsäcken, med smarta manicker som kan underlätta vardagen med fokus på förhindra fall, öka trygghet och säkerhet. Med sådana till låns kan man pröva och känna sig för vad man kan behöva.

Posifon är en kombination av larm, GPS och telefon att bära på armen (http://www.posifon.se/). Gösta Gärdin 83 år och själv rörelsehandikappad presenterar sin erfarenhet av Posifon:

”Min fru som är god fysisk form, gick ofta vilse, när hon utan sällskap lämnade vårt hus. Vi fick då uppbåda folk att leta efter henne. Jag kör själv bil och oftast hittade vi henne på detta sätt. Några gånger kom hon tillbaka i polisbil då utomstående sett henne och kontaktat polis (Vi hade satt ett brett armband med adress och telefonnummer på hennes handled).

När vi börja de använda det mobila trygghetslarmet Posifon kunde vi lätt följa hennes rörelser och kunde genom datorn exakt se var hon befann sig. Synintrycket via Googles kombinerade gatukarta och flygbild i färg var verkligen imponerande.”

Nattfrid är en tjänst för personer, som har behov av tillsyn eller extra omsorg och trygghet i sitt hem.  Nattillsynen sker idag genom fysiska besök – nattpatrull – som kan upplevas som störande eller otillräckliga av många vårdtagare. Mellan besöken kan problem uppstå som skulle kräva hjälp. Med en rörelsekänslig kamera i sovrummet kopplad till hemtjänsten kan antalet besök och därmed störningsmomenten minska samtidigt som besök kan göras när de behövs som bäst.

För den mer aktiva kan en apparat populärt kallad Giraffen vara intressant. Formen har givit namnet, här tillsammans med UPS’ ordförande Percy Westerlund.

Apparaten skulle kunna betecknas som en robot på hjul, utrustad med kommunikationsmöjligheter. En inbyggd kamera i kombination med bildskärm ger de som talar med varandra möjlighet att också se varandra. Giraffen kan fjärrstyras och tas med överallt i lägenheten. Och vid behov kan den styras av t.ex. hemtjänsten, som kanske vill se om det inträffat något som kräver besök .

I bakgrunden till intresset för välfärdsteknologi ligger kommunernas och regeringens medvetande om att antalet äldre, särskilt 80 år och äldre, ökar de närmaste decennierna. I en rapport från socialdepartementet år 2010 redovisades ett scenario som visas i nedanstående diagram. Exempelvis kan antalet personer 85 år och äldre ha fördubblats till mitten av 2000-talet.

Den förväntade utvecklingen analyseras närmare i en skrift från departementet under rubriken ”Empati och hightech”. Kärnproblemet är förväntade växande kostnader för vård av och omsorg om en åldrande befolkning. Till år 2050 förväntas kostnaderna för äldreomsorg ha öka med 70% och hälso- och sjukvård öka med 30%. Och med ökad ambition kanske med 80%.

Teknikutveckling har drastiskt förändrat industri, jordbruk, tjänstesektorer som banker, telefoni, media och handel. ”Varför skulle inte vård och omsorg kunna ha en teknikbaserad produktivitetstillväxt?” frågar socialdepartementets utredare Anders Edholm. Jovisst, men man kan inte spela Beethovens femma två procent fortare eller med två procent färre musiker om året invänder någon.

Det börjar finnas studier som visar att denna teknik kan vara av ekonomiskt värde både ur kommunal och ur samhällsekonomisk synvinkel. Teknik för äldre har publicerat en beräkningsmodell som skall visa under vilka förutsättningar en finansiering av hjälpmedel för äldre kan vara kommunalekonomiskt lönsamt.

Kan tekniska hjälpmedel både underlätta äldreomsorgen och samtidigt förbättra situationen för de äldre som behöver hemtjänst eller annan omvårdnad? Kan teknik till och med bidra till att kommunens kostnader inte ökar i samma takt som antalet äldre med hjälpbehov? Eller kan teknik underlätta tillvaron för alla äldre så att vi är beredda att betala för den?

Hjälpmedelsinstitutet har bedrivit omfattande försök med teknik för äldre, eller välfärdsteknologi, i Västerås, Norrköping och Göteborg. Nu summerar man resultaten. Sex av UPS’ styrelsemedlemmar deltog den 23/1 vid presentationen i Västerås.

Från och med år 2013 införs i Västerås e-hemtjänst som stöd till personer i ordinärt boende som beviljats hemtjänst eller boendestöd. En stödfunktion för välfärdsteknologi ligger centralt i hemtjänstens organisation och svarar för utbildning av biståndshandläggare och personal. De funktioner som är aktuella för Västerås stad är bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt nattillsyn via kamera. I projekten har Västerås testat fyra ibland överlappande, men också kompletterande tekniska lösningar. Erfarenheterna visar att vanliga insatser som lämpar sig för e-hemtjänst är tillsyn dagtid, tillsyn nattetid, social samvaro, påminnelse, uppmuntran till egen aktivitet och svar på larm.

Det finns all anledning för Uppsalas pensionärer att bekanta sig med välfärdsteknologins möjligheter – och för kommunen att börja bedöma vad man vill göra av de möjligheter som finns idag.

UPS planerar för information om teknik för äldre någon gång i höst.

Sven-Olov Larsson