Vad händer med patienten när den är färdigbehandlad på Akademiska ?

Ja den frågan besvarades av kommunens Vårdplaneringsteam och Rehabteam vid ett möte på Träffpunkt Storgatan 11 onsdagen den 4 oktober.

Grunden är att Uppsala läns landsting och Uppsala kommun samarbetar i denna fråga för att skapa en trygg och säker utskrivning för patienten.

Vårdplaneringsteamet består av 3 sjuksköterskor, 4 biståndshandläggare, en sjukgymnast och 2 arbetsterapeuter.

Rehabteamet (startade 1 november 2014) har totalt 20 medarbetare; 10 arbetsterapeuter och 10 sjukgymnaster. Uppdragen kommer från Vårdplanerings-teamet och korttidsvården på Svartbäcksgården. Teamet följer den enskildes rehabilitering upp till 6 veckor i det egna hemmet.Tidigare dagrehab ingår numera i rehabteamet.

Vid utskrivning kallar sjukhuset till vårdplanering om patienten behöver insatser från kommunen i samband med utskrivningen. Vid vårdplaneringen deltar, förutom personen själv och ofta närstående, personal från sjukhuset samt sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut/sjukgymnast. En planering av insatser görs för de närmaste fyra veckorna efter utskrivning. Målet är att patienten på sikt skall komma hem till sin invanda miljö. Innan dess kan det vara aktuellt med ett korttidsboende (Svartbäcken), ett behandlingshem eller eftervård i hemmet med insatser av hemstjänsten utan behov av rehabilitering.

Uppföljning sker med biståndshandläggaren.

Vårdplaneringsteamet har 8 vårdplaneringar per dag samt 1 planering på psykiatrin. Vad som sviktar ännu i vården är att demenssjukdomar inte uppmärksammas tillräckligt i vården. I dag finns en läkare på Minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset och sjuksköterskor har ytterst begränsade kunskaper i sjukdomen demens. Från UPS´sida påpekar vi detta gång på gång vid samtal med kommun- och landstingsansvariga. Till detta kommer problemet med för få platser för dementa på kommunens vårdboenden, dels för redan diagnostiserade, men naturligtvis även för de som ännu utan diagnos vårdas av anhöriga i sina hem.

Personalen i de båda teamen presenterade sin verksamhet mycket tydligt och visade på goda kunskaper i sin yrkesutövning och allvaret i uppdraget.

Ewon Enqvist