Tid :   9.00-12.00
Plats : Korskyrkan, Uppsala

UPS ordförande Karin Näslund-Westman hälsar välkommen och informerar från Kommunala pensionärsrådet (KPR), Äldrenämnden (ÄLN), Äldrevänlig kommun (ÄVK) och Samråd Äldres Vård (SÄV).
Följande noteras:

 • I KPR är UPS med och tar fram dagordningen för mötena och har därmed ett stort inflytande i rådet.
 • UPS har under året upplevt att ÄLN:s au har lyssnat och tagit till sig synpunkter och förslag från UPS ledamöter.
 • En fråga som kräver fortsatt bevakning är det kommunala aktivitetsstödet till pensionärsföreningarna som inte har höjts sedan 2007.
 • Även frågan om samlingslokaler bör drivas framgent, lokalerna på Storgatan 11 räcker inte till. En diskussion pågår också om Storgatan ska vara en träffpunkt i fortsättningen.
 • UPS ska fortsätta driva frågan om att busskortet för seniorer även bör gälla under rusningstid.
 • Tidigare fanns ett så kallat seniorråd, som inrättades på polisens initiativ. UPS arbetar med att rådet bör återupptas.
 • Inom SÄV finns idag cirka 40 ombud, som arbetar med att förbättra verksamheten vid kommunens äldreboenden. Förhoppningen är att SÄV-arbetet på sikt även ska omfatta hemtjänsten.
 • Styrelsen genomförde 18-19 oktober en planeringsdag ombord på Viking Line-färjan Cinderella.
 • Slutligen informerades om den planerade ordförandekonferensen den 1 december 2022.

Styrelseledamoten Hans Nordström informerade närmare om planeringsdagen på Cinderella, där styrelsen bl a inrättade några arbetsgrupper för översyn av UPS arbetsordning och stadgar samt behov av it-stöd och kommunikation. Hans betonade också vikten av hålla koll på vad som kommer att hända i kommunen efter valet med delvis ny politisk ledning.

Efter en bensträckare var det dags för information från dagens gäster förvaltningsdirektör Lenita Granlund och välfärdsutvecklare Karin Eduards från kommunens Vård- och omsorgsförvaltning.
Följande noteras:

 • Förvaltningen, som styrs av två nämnder (Äldrenämnden och Omsorgsnämnden), har i  uppdrag att ge stöd till både äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Cirka 50 % av äldreomsorgen drivs av privata utförare enligt avtal och med fortlöpande uppföljning.
 • Kommunens Mål och Budget styr förvaltningens uppdrag, liksom Äldrenämndens verksamhetsplan.
 • Samverkan med Region Uppsala har utökats under senare år, främst i arbetet med ”Effektiv och nära vård”, där även UPS medverkar. Utifrån en gemensam målbild har t ex äldremottagningar inrättats på vårdcentraler liksom vårdcentrum med geografiska hälsouppdrag.
 • Ett särskilt initiativ är Kraftsamling för äldreomsorgen, med många inblandade, bl a UPS. Inriktningen är ”att leva och åldras i värdighet, ett hållbart arbetsliv och utveckling i digital tid”.
 • Ett viktig aktuell fråga är att utveckla arbetet med personalförsörjning och bli en attraktiv arbetsgivare.
 • Arbete med språkutveckling för personal i hemtjänsten pågår med utbildning av språkstödjare, för närvarande 38 stycken.
 • Dessutom informeras om Socialstyrelsens årliga enkät om vad de äldre tycker om äldreomsorgen och om förslaget till ny äldreomsorgslag som nu är ute på remiss.

1. Höstmötet öppnas

UPS ordförande öppnar mötet.

2. Val av presidium/mötesfunktionärer

På förslag från valberedningen väljs följande.

Ordförande Tone Tingsgård.

Sekreterare Niklas Rommel.

Justerare tillika rösträknare, Anders Söderberg SPF och Håkan Ekström PRO.

3. Frågan om höstmötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bedöms som stadgeenligt utlyst.

4. Godkännande av röstlängd

50 personer är närvarande, medan 60 personer var anmälda. Listorna på avprickade närvarande godkänns som röstlängd och bifogas.

5. UPS verksamhetsplan 2023

Ordföranden går igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan, varefter planen godkännes av mötet. Bilaga 4. Det noteras att 56 föreningar med cirka 17 000 medlemmar för närvarande ingår i UPS.

6. Budget för UPS 2023

Kassören kommenterar styrelsens budgetförslag, varefter budgeten godkännes av mötet. Bilaga 5.

7. Årsavgift för 2023

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift på två kronor per medlem och år. Förslaget godkännes av mötet.

8. Aktuella frågor – val av vice ordförande i UPS styrelse

Eftersom tidigare vice ordförande Harald Nordlund har avgått ur styrelsen föreslår valberedningen att Hans Nordström väljs till ny vice ordförande i UPS styrelse fram till nästa årsmöte. Mötet godkänner valberedningens förslag.

9. Övriga frågor som mötet beslutar att ta upp

Sören Gozzi, PRO, föreslår att ”höstmötet uppdrar till styrelsen att till årsmötet 2023 komma med förslag till ny mer effektiv organisation, minska arvodena och antalet ledamöter i styrelsen”.

Hans Nordström föreslår att förslaget tas med i styrelsens fortsatta arbete.

Per- Olof Osterman ställer sig bakom förslaget.

Inger Sjöberg, Sven-Erik Nyström och Percy Westerlund yttrar sig kring behovet av ledamöter i styrelsen.

Lasse Borg, valberedningen, poängterar vikten av att föreningarna är aktiva och tar fram förslag på styrelseledamöter.

Mötet beslutar att ställa sig bakom Sören Gozzis förslag, att styrelsen till årsmötet 2023 kommer med förslag till ny mer effektiv organisation, minska arvodena och antalet ledamöter i styrelsen.

10. Avslutning

UPS ordförande Karin Näslund-Westman tackar alla som kommit och deltagit i årets höstmöte och riktar ett särskilt tack till mötesordföranden, tolkarna och Korskyrkans personal.