UPS arbetsutskott träffar äldrenämndens presidium några gånger per år. Då skall mer långsiktiga frågor som äldrenämnden har att hantera diskuteras. Senaste träffen ägde rum den 16 april i år. Här sammanfattas de punkter som avhandlades. Där medverkade, förutom UPS AU också Ebba Busch-Thor, Mats Hansén och Caroline Andersson samt tjänstemännen Annie Arkebäck-Morén, Magnus Johannesson och Thomas Odin (tf HVK-chef).

  1. Kvarboende för äldre förutsätter tillgänglighet. Henrik Juhlin, kommunens boendestrateg, har påbörjat ett arbete för att ge kommunen underlag för hela fråga om äldres boende i Uppsala. UPS medverkade med en referensgrupp i november 2013. Huvudfrågan för dagen är våra möjligheter att bo kvar även när vi får svårare att röra oss och blir sjukliga. Det centrala begreppet är då TILLGÄNGLIGHET. En stor mängd bostäder byggdes på en tid när trevåningshus och högre inte behövde installera hissar – och det också finns tvåvåningshus utan hissar.  För kvarboende krävs förbättringar i lägenheter, för tillgång till lägenhet och utomhus. Konkreta tillgänglighetskartläggningar, något som UPS efterlyst, planeras. Vi får möjlighet att diskutera sådana frågor med Henrik Juhlin på Storgatan 11 den 24/4 kl 10 – 11.30. Kom dit!
  2. Kommunens styrdokument IVE och dess tillämpning inom äldrenämnden är på gång. UPS reste flera frågor redan för ett år sedan och dessa hade vi åter ställt med några tillägg. Svaren var få. Dock fick vi en intressant sammanställning av idéer till effektiviseringar av verksamheten som kan möjliggöra att nämnden kan klara ökningen av antalet äldre i Uppsala de kommande åren. Fortsättning följer.
  3. Lagen om valfrihet i vården, LOV, tillämpas nu av ÄLN. Det innebär att vårdföretag kan etablera sig som vårdgivare i särskilda boenden efter godkännande av ÄLN. Nu finns några konkreta ansökningar liksom flera intresseanmälningar. Närmast ligger en ansökan från Frösunda som vill etablera sig i Gottsunda med inflyttning redan 2015. Ett par andra ansökningar är f n inte så långt gångna så några övriga besked föreligger inte. De stora vårdföretagen avvaktar ännu. – UPS har tidigare ställt frågan om det blir bättre med LOV än med hittillsvarande upphandlingssystem. Frågan kvarstår.
  4. Det var länge sedan vi diskuterat kommunens uppföljning av de vårdavtal man har. Ett sammanfattande dokument därom utlovas till i juni.
  5. UPS har gjort en sammanställning av statistik rörande Uppsala hämtad från den brukarundersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen inom hemvård och särskilda boenden. Sammanställningen publiceras på UPS hemsida. Där framgår att på tio av underökningsfrågor placerar svaren Uppsala bland de 25 sämsta procenten bland Sveriges kommuner. Endast på två punkter kommer Uppsala bland de 25 bästa procenten. De svar vi fick från nämndens tjänstemän är vaga och föga upplysande. Dock lovar man återkomma i samband med sammanställningen enligt punkt 4 ovan.
  6. UPS har väckt en fråga om viken roll anhöriga kan spela vid inflyttning på särskilt boende. Härutöver lades också äldreombudsmannens påpekande om anhörigs roll i anslutning till växelvård. Båda frågorna kräver vidare behandling.