Regionförbundet Uppsala har bildats av kommunerna och landstinget och har som uppgift att bevaka regionala utvecklingsfrågor. Regionförbundet stödjer länets forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) kring välfärdsfrågor genom att vara brobyggare mellan forskning och praktik.

UPS får vid återkommande möten ge synpunkter på vad förbundet väljer för områden att stödja. Den 25/2 träffade Roland Edwardsson, Ewon Enkvist och S-O Larsson Bo Lerman och Gudrun Tevell från Regionförbundets FOU-enhet.

En ny handlingsplan för 2014 presenterades. Däri finns flera punkter under rubriken ”Äldre och åldrande” finns flera för UPS intressanta delområden.

  1. Nationella kvalitetsregistret har UPS inte kunnat nyttja för sin verksamhet ännu, men vore värt ett närmare studium.
  2. Demens är ett vårdområde som UPS blivit alltmer medvetet om, särskilt sedan Minneslotsen började sin verksamhet på Storgatan 11. Vi har noterat att det säkert finns över 2000 personer i Uppsala kommun med diagnosticerad måttlig eller svår demens. Det finns endast drygt 600 platser i demensvård. Övriga vårdas i hemmet eller på vanliga vårdboenden.
  3. Psykisk ohälsa bland äldre har UPS inte uppmärksammat i tillräcklig omfattning – delvis för att det främst är en landstingsfråga.
  4. Äldre och läkemedel har följts i möte med äldrenämndens presidium, genom medverkan i landstingets läkemedels­grupp och genom föreläsningar på Storgatan 11.
  5. Anhörigstöd är en fråga som aktualiserats inom UPS genom fokus på demensfrågor. Initiativ har tagits som förhoppningsvis kan ge ett bidra på detta område.
  6. Teknik för äldre har UPS uppmärksammat genom deltagande i konferens som anordnats av Hjälpmedels­institutet. I oktober 2013 ordnades en heldag på Storgatan 11 kring denna fråga. UPS har också uppmanat äldrenämnden till initiativ på området. E-tjänster i hemtjänsten diskuteras i medborgardialog anordnad av äldrenämnden den 6/3 på Stogatan 11. En samman­ställning av Digidels kartläggning av olika åldersgruppers användning av IT har gjorts av UPS och förmedlades.
  7. Brukarinflytande och värdegrund. UPS följer äldrenämndens arbete med värdegrund. UPS’ SÄV-grupper borde kanske utveckla sin syn på brukarinflytande. Kan brukarrevision vara något att pröva?

Ett område värt att fördjupa sig i föreslogs av UPS: kollektivtrafikens roll för äldres välbefinnande och ekonomi. Även frågan om bristerna inom geriatriken och behovet av särskilda mottagningar för äldre påpekades.

Det finns goda skäl att fortsätta samtalen med Regionförbundet – och inte minst ta del av de seminarier som anordnas. Särskilt noterar vi att man planerar en dag under rubriken ”forskning pågår” den 11 mars 2015.

Sven-Olov Larsson