Dag: Onsdagen den 25 januari 2017 kl. 13.00  15.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund- Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel, Matthieu Hartig adjungerad till p. 6 och p.8.

Ordföranden Jan Ask hälsade styrelsen välkommen till ett nytt arbetsår. Han hälsade även valberedningen, bestående av Berit Ericsson, Maj Aldskogius, Sören Gozzi, Torsten Lind och Karin Wahlstedt, välkommen.

1. Berit Ericsson informerade om hur valberedningen sersitt uppdrag och ställde frågan till styrelsen vilken kompetens som behövs. En dialog utspann sig mellan valberedningens och styrelsens ledamöter. Ordföranden tackade valberedningen för deltagandet och därefter öppnades styrelsemötet.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Maj-Lis Lundin och Carin Unebrand.

3. Dagordning
Godkändes med tillägg; hemtjänsten, Kistamässan, miniäldrebarometern.

4. Justerare
Utsågs Inger Sjöberg

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2016-12-07 och protokoll från AU 2017-01-13 lades till handlingarna.

6. Sammanställning av protokoll KPR och ÄLN presidium
Uppdrogs åt Matthieu Hartig, webbredaktören att göra alla grupp­ arbetssvaren mer likformiga för att lättare sammanställa svaren. Vilka frågor är viktiga och vad vill vi förändra? Vilka frågor går vi vidare med? Begränsa oss? Arbetet skall leda till ett slutdokument för styrelsen att fortsättningsvis arbeta med.

7. Bredbandsuppkopplingen på Storgatan 11
Sven-Olov har kontakt med Borderlight, ett företag som arbetar med kommunen. Ett möte på Storgatan sker innan offertförfrågan. Det kostnadsförslag som lämnats är 500 kronor/månad.

8. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Matthieu har sammanställt svaren på Socialstyrelsens senaste enkät och koncentrerat sig endast på särskilda boenden. Svaren iUppsala har jämförts med hela landet och med jämförbara stora kommuner . Vidare har Matthieu gjort en sammanställning över alla vårdboenden i Uppsala som har svarat.
I en jämförelse med riksgenomsnittet (2016) visar Uppsala sämre resultat på 20 av 26 frågor. I ett genomsnitt av svaren för hela landet de senaste 4 åren visar Uppsala sämre siffror (2016) 2,7%, (2015) 2,3%, (2014) 2,0%. På t ex fråga 19. A.r möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 2014 var svaren från Uppsala 3% över rikets genomsnitt, år 2016, är de 5%, under genomsnittet, d v s ett tapp på 8% under två år.
Jämfört med landets 8 kommuner, ungefär lika stora som Uppsala, ligger Uppsala i de flesta av de 27 frågorna under. Endast två frågor ger positiva svar. Svaren i enkäten är mer positiva när äldre svarar själva. Men trots att Uppsala ligger 5% över genomsnittet avseende det allmänna hälsotillståndet får Uppsala lägre bedömning av vård och omsorg än övriga 8 kommuner.
Sammanställningen över rskilda boenden i Uppsala visar att 10 av dem presterar över riksgenomsnittet. I en fallande skala visar 9 boenden vissa negativa förändringar, 4 är lika undermåliga som föregående år, 2 visar om­ fattande försämring och ett särskilt boende i Uppsala är Sveriges tredje sämsta i enkäten.
Styrelsen konstaterar att flera särskilda boenden med svagt resultat i enkäten saknar SÄV-grupp.
Denna enkät skall inte sammanblandas med den som SKL gör och som ÄLN:s presidium hänvisar till när UPS ställer frågor om de dåliga resultaten. Ordföranden tackade Matthieu för den presentationen av sammanställningen och för välgrundade analyser av den.

9. Årsmötet 2017
Kallelsen utsänd 2017-01-23 via mail och endast 7 brev har skickats. Styrelsen erhöll kallelsen vid sittande bord. Förutom kallelsen skickades en vänlig anmaning från kassören att betala medlemsavgiften för 2017 samt information från valberedningen om ledamöter vars mandat upphör 2017. Beslutade styrelsen att till årsmötet inbjuda kommunens landsbygdsstrateg Mimmi Skarelius Lille att berätta om kommunens planer på att utveckla landsbygden. Det ger en balans mot Den Äldrevänliga Staden. Se p.15.

10. Behovet av fler SÄV-grupper
Av kommunens 36 särskilda boenden saknar f n 10 en SÄV-grupp. I punkt 8. ovan framkom att flera av dessa 10 boenden har negativa omdömen när det gäller vård och bemötande. Styrelsen beslutade uppdra åt Eva Gosselman, Brittmari Ekholm, Sten Lundgren och Inger Wentzel att bilda en arbets-grupp för att skapa SÄV-grupper där det saknas. Tidplanen, under 2017.

11. Stängning av restaurangen Karl Johansgården i Svartbäcken.
Styrelsen anser att detta är en fråga för stadsdelen och de lokala pensionärs­ organisationema att arbeta med.

12. Nominering till Föreningslivets samråd, LÖK
Tillstyrkte styrelsen AU:s förslag att ordföranden nomineras till Förenings­ livets Representationsgrupp för LÖK-nätverket. I arbetet representeras man inte bara sin förening utan i första hand föreningslivet i stort.
Uppdraget innebär att delta i representationsgruppens möten, i dialogmöten och i en dialogkonferens. Valet sker på dialogmötet den 15 februari.

13. Inför KPR-sammanträdet den 2 februari
Diskuterades bl a ännu uteblivet svar ett brev till kommunen ang. ett bostadspolitiskt program, kommande budgetförhandlingar.

14. LPR representant
Mats Hallor hänvisar till artikel i UNT att äldre far den längsta väntetiden på UAS. Beslutades att kontakta LPR-ledamot Anne-Marie Wimmerstedt så att hon vid mötet i LPR den 2 februari ta upp frågan.

15. Landsbygdsforum 1januari
Kommunens landsbygdsstrateg Mimmi Skarelius Lille berättade att 3 milj kronor har erhållits från Jordbruksverket för att utveckla landsbygden i Uppsala. Kommunen delas upp i fem delar och varje del erhåller 600-700 tkr för ett år. Projektet sträcker sig över fem år och man arbetar med en kommundel i taget beroende på att kommunens tjänstemän skall delta i projektet. I mötet deltog Ewon . Rapporten godkändes.

16. Remissvar på biblioteksplanen
Roland, Rune och Sven-Olov har formulerat ett yttrande som skickats in till kommunens kulturförvaltning .Rapporten godkändes.

17. Dialogmöte 19 december med UL om 40-linjerna
I mötet deltog Eva, Inger W., Sven-Olov och Ewon. Dragningen av linjerna 41 och 42 ändras och det är i dagens läge svårt att avgöra vilka stadsdelar som hamnar utanför. mötet framfördes önskemål att bussarna skall passera kommunens träffpunkter, vårdcentraler , ssk Nybvårdcentral, Berthåga kyrkogård, Luthagen, Industristaden. Och byt gärna namn på linjerna som nu förknippas med dagens bristfälliga täthet.
Rapporten godkändes.

18. Presskonferens den 19 december
Tyvärr uteblev pressen från inbjudan att delta. Rapporten godkändes.

19. Studiebesök från Södertälje 16 december
Fyra aktiva pensionärer från Södertälje har planer på att skapa ett UPS för att en bättre dialog med sin kommun. AU träffade dem och berättade  hur det fungerar i Uppsala. Rapporten godkändes.

20. Buss till Hospice lö/sö
Efter flera turer i samtal med UL har UPS till slut fått svar på frågan om varför linje 8 inte körs på helgerna vilket innebär att besökande får gå 900 m (UL:s mätning) från och till busshållplats för att komma till Hospice.
Svaret är att det är för få passagerare men att i det nya stadslinjenätet, som gäller från 17 augusti i år, kommer linje 8 att köras även under helger med 20 minuters trafik förmiddagen och 30 minuters turtäthetkvällen.
Rapporten godkändes.

21. Möten 2017 med ÄLN:s presidium
Inplanerade dagar är den 14 mars, 13juni, 19 september och 5 december.

22. KISTA-mässan om välfärdsteknik 24 januari
Från styrelsen deltog Brittmari, Eva, Rune och Inger S. Föredrag och utställningar förekom och hur kommunikation mellan vårdare och vårdtagaren skall ske. Gruppen var dock enig om att tekniken aldrig får ersätta den mänskliga kontakten. Inger anser att det kan behövas lugnande mediciner för att klara alla apparater. En rapport om besöket läggs ut på Nyhetsbrevet av deltagarna.

23. Hemtjänsten
Kommunens äldrenämnd har beslutat att städning sker var tredje vecka i hemtjänsten. Den har tidigare varit men under en period varit 2 veckor. Rolf meddelade att PRO Samråd har engagerat sig i frågan och UPS’AU får information under året.

24. Äldrebarometern
Karin rapporterade att regeringen har beslutat om bidrag till äldreomsorgen.

25. Nästa sammanträde
Onsdagen den 22 februari. AU fredagen den 10 februari.

26. Avslutning
Tackade ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.