Dag: Onsdagen den 22 februari 2017 kl. 13.00 16.00
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen till mötet och vände sig särskilt till Anne­ Marie Wimmerstedt , LPR och Agneta Götlind, UPS revisor, och förklarade mötet öppnat.
Anne-Marie redogjorde för de ärenden hon anmält till LPR-sammanträdet den 27 februari.

  1. Väntetider/är äldre akutmottagningen UAS. I Socialstyrelsens uppföljning vid landets akutmottagningar visade det sig att inga förbättringar av väntetider skett. Äldre över 80 år hade 34 minuter längre väntetider än övriga patienter akuten UAS. Vad beror detta på? Någon ansvarig från akuten bör komma till sammanträdet och förklara.
  2. Mammografi för äldre. Regeringen har beslutat att alla kvinnor mellan 40 och 74 år skall kallas till undersökning och att den fr o m i år är kostnadsfri. Det har visat sig att det är svårt att få remiss till under­ sökning för kvinnor efter 74 år, trots att även de kan drabbas av bröst­ cancer.
  3. Problem med att ordinerad medicin byts ut mot annat likvärdigt preparat apotek, vilket kan göra att patienter kan ta dubbla doser. Går det att behålla originalmedicinen utan extra kostnad? Patienten bör aktuell läkemdelslista vid utskrivning från sjukhus eller besök på läkarmottagning.

2. Närvarande
Förhinder hade anmälts av Maj-Lis Lundin, Carin Näslund-Westman och Carin Unebrand .

3. Dagordning
Lades till 12 i. Kvarteret Trudhem (Storgatan 11) och under Övriga frågor. Kallelse till årsmöte i Folkrörelsearkivet.

4. Justerare
Utsågs Rolf Wallner.

5. Protokoll
Protokoll från styrelsemöte 25 januari och AU den 10 februari lades till handlingarna.

6. Grupparbete protokoll
Bordlades.

7. Bokslut UPS
Kassören redovisade resultat- och balansräkning . Underskottet är 4 885 kr och balansräkningen visar en behållning på 61 418 kr. Revision genomförd. Beslut: bokslutet föreläggas årsmötet.

8. Bokslut Träffpunkt Storgatan 11
Kassören redovisade resultat- och balansräkning. Överskott 2 398 kr. Balansräkningen visar en behållning på 263 463 kr. Revision genomförd. Beslut: bokslutet föreläggs årsmötet.

9. Bredband Träffpunkt Storgatan 11
Kassören redovisade två alternativa förslag från Borderlight, företaget anlitas av kommunen. Ett trådlöst kommunikationsaltemativ, med skötsel av det interna nätverket, kostar 990 kr + moms per månad. Beslutades anta det alternativet (alternativ 2) och att installationen utförs efter sommar­ uppehållet för att spara kostnaden en tid. Datorutbildningen på Storgatan är inställd under vårterminen (läraren sjuk) därför är läget inte akut.

10. Svar motion från PRO Björklinge, bostäder för äldre
Förelåg förslag till svar. Efter diskussion, om bl a att ej ha tävlingsmoment för byggandet, beslutades att tillställa PRO Björklinge/Claes Jonsson skrivelsen.

11. Utvärdering av äldreomsorgen 2016
Underlaget för diskussionen är Socialstyrelsens enkät och SKL:s enkät i databasen Kolada (2017-02-21). Jämförelsen är inte lätt beroende på att den senare omvandlar %-satserna i svaren till poäng som medför att spännvidden i poängsättningen blir stor, 5175% ger 3 poäng, 76-100% ger fyra poäng. Det medför att resultatet för Uppsalas del blir bättre genom en högre poäng. En annan skillnad i enkäterna är att i SKL:s enkät frågas om man erbjuds” eller har möjlighet tillvilket inte är detsamma som att servicen genomförs. Styrelsen frågar sig vad Socialstyrelsens roll som granskare av verksamheterna på särskilda boenden i landet har för betydelse när förbättringar i vården på sikt är marginella. Resultaten kommer att presenteras för ÄLN:s presidium vid kommande möte eftersom presidiet alltid hänvisar till SKL:s enkät. Eftersom UPS roll, att värna om dem som är sjukast och svagast i samhället, är att förbättra levnadsvillkoren för dem som drabbas, är detta en fråga av största betydelse för styrelsen.

12. Säkerhetsinformation vårens Ordförandekonferens
Rolf Wallner har tidigare vid sammanträde (nov. 2016) väckt frågan hur säkerheten skall spridas till UPS medlemmar och styrelsen beslutade att vid ordförandekonferensen den 4 maj ha detta som huvudfråga. Uppdrogs åt Rolf att kontakta brandförsvaret , förebyggande avd., fastighetsägare och försäkringsbolag. Jan bokar in polismyndigheten, brottsförebyggande avd. vid mötet den 10 mars.

13. Möte i KPR 2 februari
Ordföranden konstaterar att UPS representanter i KPR mer deltar i diskussionerna. Protokollet från sammanträdet innehållande investerings­ stöd för bostäder till äldre personer, olycksfallsstatistik bland äldre, sam­ ordning färdtjänst-sjukresor med lika villkor, tätbebyggelsen i Eriksberg och översyn av föreningsbidrag, var frågor som diskuterades. UPS skrivelse till KS ang. bostäder för äldre besvarades muntligt av KPR:s ordföranden men UPS kräver skriftligt svar, vilket är sedvanlig handläggning av brev. Rapporten godkändes.

14. Hemtjänsten
Ordföranden har inbjudit Lisa Rydberg från kommunen till styrelsemötet den 29 mars kl 13 för att informera om hemtjänsten. Rapporten godkändes.

15. Färdtjänsten
Ordföranden deltog i ett referensmöte den 27 januari. Uppsala har f n den kortaste väntetiden i landet på beställning av resa och står i direktkontakt med taxibilarna hos de sju bolag kommunen har kontakt med. Ett nytt bokningssystem sjösätts i vår och en referensgrupp skall medverka till att skapa en telefonapp. Styrelsen beslutade uppdra åt Roland Edwardsson, Sten Lundgren och Inger Wentzel att delta i arbetet.

16. Mat under måltid, MuMs
Kommunens projekt som pågick under 2006-09 har blivit en avhandling om nutrition som försvaras av Johanna Törmä den 24 febr på Gustavianum.
UPS erhållit inbjudan och Eva och sekreteraren deltar. Rapporten godkändes.

17. Polisens Seniorråd
Vid mötet den 10 mars tas frågor upp om hastighetsövervakning, cykellyse, bedrägerier på webben, barnbarnsvåld , fastighetsövervakning.
Sekreteraren kollar vem som kallar till mötet. Rapporten godkändes.

18. Omsorgsnämnden 13 mars
AU:s uppdrag att är ta del av ytterligare information och fördjupa sig i de frågor som nämnden handlägger för 65+. Rapporten godkändes.

19. ÄLN:s presidium 14 mars
De två redovisningarna om äldreomsorgen, p. 18 ovan, läggs fram på mötet, hur uppföljning av fel handläggningar sker, den låga ersättningen för Private Nursing, 1194 kr/vårddygn, mm. Rapporten godkändes.

20. Kostnadsnivå på renoveringar
Förslag föreligger att bjuda in ordföranden i Uppsalahem, Elnaz Alizade för att information om hur bolaget ser på pågående renoveringar i Eriksberg och även kommande renoveringar i beståndet. Inger Sjöberg påtalar att renoveringen som kommer senare hyresgäster till godo, betalas av de nu boende och att flytt till annat boende och senare återvända till lägenheten, kan vara förvirrande för äldre. Ordföranden kontaktar Uppsalahem.

21. Kvarteret Trudhem/Storgatan 11
Inger Sjöberg och Brittmari bevistade ett möte där en arkitekt omtalade att han vunnit en tävlan inför byggenskap i kvarteret där UPS bedriver Träffpunkten. En ansökan har inlämnats till kommunen den 30 januari med förslag till förtätning av tomten. Uppdrogs åt Sven-Olov och Inger att inhämta mer information i ärendet. Rapporten godkändes

22. Inbjudna gäster till årsmötet
Mimmi Skarelius Lille kommer och berättar om kommunens satsning landsbygden under de närmaste fem åren. Rapporten godkändes.

23. Årsmöte Folkrörelsearkivet
Beslutades att sekreteraren deltar i dels årsmötet, dels det extra årsmötet den 20 mars som bl a ska behandla stadgeändringar.

24. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 29 mars kl 13.00.

25. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för engagemang och bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.