Dag: Onsdagen den 29 mars 2017, kl 13.00 16.05
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, Roland Edwardsson, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Till dagens sammanträde hade inbjudits chefen för kommunens hemtjänst, Lisa Rydberg och vd för Uppsalahem, Benny Enholm.

Lisa Rydberg informerade om de förändringar som pågår för att öka tryggheten för brukaren. Kommunen har 70% av hemtjänsten fördelade på 12 enheter.
Insatserna består av hemvård och service (inköp, mat, sjukvård). Hemvårdens budget för 2017 är 270 Mkr och har 1 080 medarbetare, varav endast 495 är tv.­ anställda, beroende bristen av undersköterskor. Hälso- och sjukvårdens budget för 2017 är 50 Mkr och 83 medarbetare, samtliga legitimerade, tar över efter primärvårdens första 14 dagar. Man ligger efter i förvaltningen med genomförandeplaner och kontaktpersoner för brukare. Introduktion för ny personal består av fyra dagar och utbildning är ständigt pågående. Sjukfrånvaron är 6o/o, övrig frånvaro ej angiven(vab mm). Verksamheten utvärderas kontinuerligt , minst en gång/år. Från styrelsen framfördes särskilt vikten av kunskaper i svensak språket. Ordföranden tackade Lisa Rydberg för informationen.

VD för Uppsalahem, Benny Enholm. Lärdomen från renoveringen på Kvarngärdet är att den kommande renoveringen i bostadsbeståndet i Eriksberg skall ske varsamt och hyresgästen erbjuds valmöjligheter , utöver stamrenoveringen. Lägsta nivå finns, men inget tak. Påbörjas 2018 och beräkna s avslutat 2025/2027.Från UPS styrelse påpekades att äldre behöver inte större badrum och hissarna måste inte vara större, båda ingreppen minskar utrymmet lägenheterna. Ägardirektiv från kommunen saknas förutom att området skall förtätas. Ordfförande tackade Benny Enholm för informationen.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Förhinder anmält av Maj-Lis Lundin och Carin Unebrand.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Inger Wentzel.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-02-22 lades till handlingarna. AU-protokoll 2017-03-20 lades till handlingarna.

6. Bordlagt ärende: Protokollen
Sista delen av rapporteringen klar. Matthieu samt ordförande och kassör sammanställer enligt tidigare beslut iAU (2017-03-20).

7. Ekonomi
Kassören meddelar att påminnelse om medlemsavgiften gått ut. Tre föreningar har ej betalat. Rapporten godkändes.

8. Årsmötet
87 ombud anmälda. Kassörens rapport Ett äldrevänligt växande Uppsala (2017-03-27) delas ut på mötet.

9. Nyhetsbrevet
Styrelsens uppgift (bl a), att informera medlemsorganisationerna om frågor rörande äldre, är angeläget och vägarna är flera, informera medlems­ möten i den egna föreningen, lägga ut rapporter på hemsidan och att skriva i Nyhetsbrevet. Ledamöterna uppmanas att vara aktiva i denna uppgift.
Deadline för nästa Nyhetbrev är den 12 maj.

10. Ordförandekonferensen 4 maj
Innehållet skall vara Trygghet i hemmet. Rolf Wallner har bokat Ulf Lundgren, Polisen, Kenneth Fröberg, säkerhetsansvarig Uppsalahem , Patrik Kjellberg, brandförsvaret och Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar. årsmötet inbjuds alla ordföranden muntligt. Rapporten godkändes.

11. Möte med ÄLN:s presidium
Diskuterades prissättningen vid kontraktsskrivning med privata företag och om kommunen har planer att höja kvaliteten på egna särskilda boenden för att bli konkurrenskraftig. Resultaten av enkätundersökningar avseende särskilda boenden tolkas olika av UPS och av ÄLN och dialogen blir därför otydlig. Investeringsbidraget avseende trygghetsboenden läggs in i plan­ arbetet. Hemtjänsten kommer att effektiviseras under 2017. Förtätning av nattpersonal rapporteras senare. Boendet Höganäs granskas inom 14 dagar och rapporteras nästa möte. Tavastehus’ och Glimmervägens låga siffror medför också granskning. Intresset för projektet Den Äldrevänliga Staden är svagt inom kommunens förvaltningar, vilket oroar AU. Presidiet kände inte till byggplanerna för kvarteret Trudhem som berör Träffpunkten på Storgatan. Rapporten godkändes.

12. Möte med Omsorgsnämnden
Vår ordförande berättade om arbetet med SÄV. AU väckte frågan om personalens kompetens avseende kunskaper i demensvård och åldersstrukturen på demensboenden, hur politikerna i nämnden ser på välfärdstekniken. Information lämnades om bostadssituationen. Rapporten godkändes .

13. Polisens Seniorråd
Som tidigare deltog UPS, PRO, SPF och SKPF. Information lämnades om säkerhetsläget i innerstaden runt Resecentrum. Skolan, socialtjänsten och polisen, SSP, gör gemensamma insatser för att fånga in ungdomar som behöver hjälp i sitt missbruk. Statistik lämnades även om inbrott, vålds­ brott och våld i nära relationer. Det senare visar en nedåtgående trend som polisen tror beror på färre anmälningar. Rapporten godkändes.

14. SÄV-mötet
Eva Gosselman rapporterade från mötet. 30-talet personer, SÄV-ombud och verksamhetschefer deltog. Frågor som diskuterades var tvätt av boendes kläder, öppna eller låsta dörrar som den boende själv avgör, men ytterdörrar är låsta, bemanning nattetid. Brittmari Ekholm lämnade en rapport från besöket Kistamässan i februari. Rapporten godkändes.

15. Årsmöte iFolkrörelsearkivet
Sekreteraren deltog mötet som beslutade om stadgeändringar främst beroende på att få ett modernare och enklare språk. Styrelsen omvaldes. Rapporten godkändes.

16. Byggplaner kvarteret Trudhem, Storgatan 11
Det har kommit till styrelsens kännedom genom ett möte som Inger Sjöberg och Brittmari Ekholm bevistade, att en arkitektritning en utbyggnad av kvarteret inlämnats till byggnadsförvaltningen. Bl a är kommunen uppsagd i lokalerna i längan mot S:t Olofsgatan och planer finns att de två stora hörsalarna Träffpunkten skall bli annex till UKK. Enligt ordföranden känner ledningen för UKK inte till planerna.
Beslutades att ordföranden tillskriver Plan och byggnadsnämnden och Äldrenämnden för att informera om planerna .

17. Styrelsen planeringskonferens hösten 2017
Styrelsen konstaterar att budskapen från våra medlemsorganisationer skiftar, UPS gör för lite, för mycket eller inget alls. För att diskutera inriktningendet fortsatta styrelsearbetet beslutades att ett heldagsmöte hålls den 27 september.

18. Rapport från nya Salabacke Plaza-Aleris
Eva Gosselman har tagit initiativ till ett möte med Aleris nya särskilda boende i Salabacke som öppnar i september i år. Hon träffade verksamhets­ chefen Anna Jakobsson den 22 mars och fick information om antal platser, utformningen av boendet och personalbemanning . Rapporten läggs ut på UPS hemsida och tas med i Nyhetsbrevet. En inbjudan till förhandsvisning medföljer . Rapporten godkändes.

19. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är onsdagen 2017-04-26 kl 13.00 på Storgatan. Nästa möte i AU är 2017-04-18.

20. Avslutning
Tackade ordföranden för det intresse som visats och de kunskaper som styrelsen ledamöter framfört under verksamhetsåret och som bidrar till kloka beslut, och förklarade mötet avslutat.

 >> Ladda ner som PDF-fil