Dag: Onsdagen den 28 november 2017
Tid: Kl 13.00 – 16.00
Plats: Nyby Servicehus/Leopold trygghetsboende
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Naz Ahmed Shaikh, Karin Näslund-Westman, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.
Ordföranden berättade inledningsvis om trygghetsboendet som invigdes 1980. Omfattar 14 trygghetsboenden är dagcenter för människor med demens.

Därefter hälsade ordföranden Anne-Marie Wimmerstedt välkommen till mötet för att berätta om LPR-sammanträdet den 2 november. Bestod av en workshop med grupparbeten om komplicerade patientfall. Vårdcentralerna har brist på sjuksköterskor och läkare. Öppenvårdstider skall finnas på alla vårdcentaler.Smittskyddsläkaren rapporterade att antalet vaccinationer sjunkit p g a rädsla för svininfluensa, det är viktigt att vaccinera sig, inga biverkningar finns. Röntgen görs förutom på UAS även på Samariterhemmet, inga köer. Dock problem med magnetkameraröntgen på UAS, tolkningen av bilderna är satt till 14 dagar, man klarar inte den tiden. Brukinflytande finns nu i arbetet med vårdavtalen Em fräga ställdes av vice ordförande ang självbetjäningen på UAS och Anne-Marie sade att informationen varit dålig och redogjorde för systemet. En annan fråga var om sjukresor och hur de beställs. Tjänstemän kommer gärna ut till pensionärsföreningarna för att informera, beställs på 0771-141414.

Ordförande skickade med Anne-Marie en fråga till nästa LPR-möte: indragning av busshållplatser i UL. Lars ifrågasätter effekten av att kollektivt skriva till UL och klaga. Ordföranden frågade om äldrevårdscentraler som är en hjärtefråga för UPS och Anne-Marie svarade att utbildning i geriatrik pågår för läkare och sjuksköterskor. Ordföranden svarade att det är för att skydda personalen. Ordföranden tackade Anne-Marie för en mycket bra information från LPR.

2. Närvarande
Mats Hallor anmält förhinder.

3. Dagordning
Tillägg p 9 Rapporter: Polisens Seniorråd. Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Ulla Hjelmqvist

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-10-25 lades till handlingarna. AU-protokoll 2017-11-20 lades till handlingarna.

6. Storgatan 11/Trudhem
Förfrågan om kommande lokalbehov för träffpunkten har inkommit och Sven-Olov har svarat kommunen. Förfrågan påtalar en mindre yta av hörsalarna och färre grupprum och toaletter.Beslutades att tillställa ledamöterna förfrågan och svaret.

7. Skrivelse ang utvärderingsassistenter
Harald Bohlin har väckt frågan om utvärderingsassistenter på särskilda boenden vars uppgift är att granska att infriade löften om de boendes rättigheter fullföljs av dem som driver boendet. Beslutade styrelsen att vice ordförande för ärendet vidare till ÄLN.

8. Kontrakt för förhyrare på Storgatan
Förelåg förslag till utökad text i kontraktet mellan förhyrare och Träffpunkten avseende återställande av lokalerna efter förhyrning. Särskilt viktigt bör påpekas att ytterdörren skall vara låst efter stängning samt lördagar och söndagar. Kassören blev bestulen på sin mobiltelefon av personer som, p g a att ytterdörren var olåst på söndagen, tog sig in i lokalerna. Styrelsen beslutade att fönster som lämnats öppna faktureras med 300 kronor. Tidigare är beslutat att ej utförd städning faktureras med 1000 kronor.

9. Rehabteam i äldreförvaltningen
Med anledning av att överenskommelse träffats mellan Region Uppsala och Uppsala kommun att hemgång från UAS kortas från 5 dagar till 3 dagar har tjänstemän på kommunen startat ett projekt som skall trygga äldre att få rehabilitering på korttidsboende eller i hemmet samt anpassning av sitt boende. Styrelsen beslutade att ärendet tas upp både i KPR och i Äldrenämndens presidium. Rapporten godkändes.

10. Äldrevänlig stad ÄVS
AU deltog i ett informationsmöte 10 november och fick ta del av en sammanställning av det baslinjearbete som genomförts. En handlingsplan för fortsatt arbete presenterades vid en presskonferens 28 november i vilken ordföranden deltog. Styrelsen diskuterade att projektet bör heta Den Äldrevänliga kommunen så att landsbygden kring Uppsala involveras.
Rapporten godkändes.

11. UPS debattartikel i UNT 17-11-15 (ÄFV)
AU har i en debattartikel i UNT uppmärksammat kommunrevisionens granskning av problem som ÄFV har med uppföljning av särskilda boenden och den höga personalomsättningen av chefer på olika nivåer. Ordföranden och två ledamöter i nämnden svarade på kritiken. Tyvärr har man inte tagit till sig kritiken att flera års redovisning av Socialstyrelsens brukarundersökning har nonchalerats av nämnden och att nämndens förmåga att sköta personalpolitiken ifrågasätts av UPS, med särskild hänvisning till att yrkeskompetensen i äldrefrågor försvinner. Rapporten godkändes.

12. Ordförandekonferensen 17-11-16
Vid mötet följdes föregående sammanträde upp som handlade om trygghet i hemmet. Endast en medlemsförening går en en aktivitet om projektet. På mötet som samlade 25-talet ordföranden informerades om UPS hemsida, SÄV-arbetet, LÖK och Träffpunktens framtid. Frågan uppkom om tjänsten som Äldreombudsman skall återbesättas. UPS äger inte frågan. Rapporten godkändes. 

13. Möte med Senioruniversitetet (USU)
Ordföranden har deltagit i en konferens med USU och presenterat UPS verksamhet. Han hade förberett att visa intressanta forskningsprojekt men tiden medgav inte detta.

14. LÖK möte 2017-06-14
Ordföranden rapporterade från möte. Han arbetar i en referensgrupp. LÖK har fem principer, en är att kommunen int får påverka en organisation som får betalt för sin verksamhet om den är kritisk mot kommunen. F n genomför kommunen fyra konferenser för att öka intresset för verksamheten. Det är viktigt att UPS har en överenskommelse med kommunen och är därigenom två likvärdiga parter.

15. Avslag ansökan hos Vinnova
UPS och kommunen ansökte om medel för ett innovationsprojekt som bygger på att kommunen tar initiativ till framtida frågeställningar. AU föreslår att representanter för företaget bjuds in till ett styrelsemöte för att få mer information. Förslag februarimötet d4en 29/2 eller marsmötet den 28/3. Styrelsen tillstyrkte förslaget. 

16. Sammanträde i KPR 24 november
En ingående presentation av Omsorgsnämndens arbete lämnades av Björn Lind. Roger Jo Linder informerade om ÄVS. Från Uppsala Bostadsförmedling informerades om förändring av köhantering och förvaltning för trygghetsbostäder och UL Sture Jonsson svarade på synpunkter på den nya linjedragningen i kollektivtrafiken. Trottoarer och framkomlighetshinder tillsammans med kommunens bänkstrategi diskuterades. Rapporten godkändes. 

17. SÄV-möte 27 november
Vice ordföranden, Karin Näslund-Westman genomförde SÄV-mötet med den äran. Hon hade engagerat programrektorn och en lärare på vård- och omsorgsprogrammet. Fanny Karlsson, 2-årselev, berättade varför hon sökt till utbildningen. Därefter rapporterades från besök på sju särskilda boenden vilket medför att tid för diskussioner begränsas. Bör diskuteras nästa möte. Regionens tolkservice deltog och presenterade sig. Rapporten godkändes. 

18. Polisens Seniorråd
I mötet deltog från UPS Jan Ask, Karin Näslund-Westman, Lars O. Ericsson, Brittmari Ekholm och Rune Hedman. Information lämnades om den oroliga situationen i Gottsunda, att ungdomsgängen i Frodeparken flyttat till bl a Västerås. Kommunala ordningsvakter fortsätter till 2018-05-31. Färre tiggare i Uppsala, vaksamheten för ficktjuvar i julhandeln, cykelsituationen i Uppsala med cyklister bland gångtrafikanterna på trottoarerna. Nästa möte våren 2018. Minnesanteckningar föreligger. Rapporten godkändes.

19. Möte i ÄLN presidium 17-12-05
Vice ordförande Karin Näslund-Westman har tillsammans med sin arbetsgrupp (Eva Gosselman och Ingrid Wrentzel) skickat in ett batteri med frågor inför sammanträdet.

20. Nästa sammanträde
Nästa styrelsesammanträde 2018-01-31 på Storgatan 11. 

Avslutning
Ordföranden hälsade styrelsen välkommen till jullunchen den 18 december, tackade för en bra diskussion och förklarade mötet avslutat.