Dag: Onsdagen den 30 augusti 2017
Tid: Kl 13.00 – 15.30
Plats: Storgatan 11
Närvarande: Jan Ask, ordförande, Brittmari Ekholm, Ewon Enqvist, protokoll, Lars O. Ericsson, Eva Gosselman, Mats Hallor, Rune Hedman, Ulla Hjelmqvist, Leif Hällström, Sven-Olov Larsson, Sten Lundgren, Karin Näslund-Westman, Naz Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg, Rolf Wallner, Inger Wentzel.

Anne-Marie Wimmerstedt informerade om aktuella frågor inför LPR-mötet den 14 september. Äldrepsykiatrin och allmänpsykiatrin skall ej gå samman, möte för erfarenhetsutbyte med landstinget i Dalarna, Stjernqvist utredning att korta tiden för kommunen att ta hem färdigbehandlade medför större ansvar för anhöriga, nuvarande antal vårdplatser och platssituationen på UAS, mammografin för kvinnor över 74 år, väntetider på akuten minskas med att fler patienter söker sig till närakuten regleras genom selektering eller spärr på 1177? Styrelsens ledamöter lämnade synpunkter men tog även upp frågor om avståndet till busshållplatser, gratis bussresa under dagtid, påpekades att bristerna är organisationens fel inte den som drabbas. Ordförande tackade Anne-Marie för värdefull information.

1. Sammanträdet öppnas
Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Samtliga ledamöter närvarande.

3. Dagordning
Godkändes.

4. Justerare
Utsågs Eva Gosselman.

5. Protokoll
Styrelseprotokoll 2017-06-14 lades till handlingarna.
AU-protokoll 2017-06-22 och 2017-08-21 lades till handlingarna.

6. Ekonomi
Kassören presenterade det ekonomiska utfallet för UPS första halvåret. Ny dator till kontoret, totalt 11 000 kr, belastar innevarande år med 4 000 kr. Rapporten godkändes. Kassören rapporterade det ekonomiska utfallet för Träffpunkten första halvåret. Inga avvikelser från budget. Rapporten godkändes. Ersättningen för AU sänktes 1:a halvåret. Kassören föreslår en höjning av årsarvodet för AU från 1 april till 24 000 kronor, innebärande att vice-ordförande erhåller samma årsarvode som övriga ledamöter, 6 000 kronor. Beslutades enligt förslaget.

7. Spridning av UPS Nyhetsbrev
Brevet skickas i dag endast till prenumeranter. Beslutades att samtliga ordföranden i UPS´medlemsföreningar erhåller brevet utan prenumeration. Uppmanas styrelsens ledamöter att erbjuda intresserade läsare egen prenumeration i ställt för att vidarebefordra brevet.

8. Dialog med medlemsorganisationerna
Mats Hallor föreslår att styrelsens ledamöter i högre grad informerar om UPS verksamhet. Den påföljande diskussionen belyste att många ledamöter informerar, men att det ofta är tidsbrist i föreningarna som hindrar eller att välja vilken fråga som är intressant för mottagaren. Ordföranden påpekade att föra ut information är svårt att hantera. När utfallet av 2016 års analyser av protokollen från KPR och ÄLN är klar kan diskussionen återupptas om vilka frågor som styrelsen vill driva. Dock ett beslut som ändras efter tid. Uppdrogs åt AU att återkomma i frågan.

9. Tjänst på Träffpunkten
Till dags dato har 88 ansökningar inkommit. Efter gallring skall 17 sökande kallas till intervju. Genomförs i ett första steg av ordförande, vice-ordförande och sekreterare.

10. Nytt datanät på Storgatan
P g a kommande byggplaner för kvarteret Trudhem har offerten från Borderlight avslutats. Rapporten godkändes.

11. Finska Träffpunkten på Storgatan
Finska Träffpunkten som driver verksamhet på Storgatan har beviljats medel för fortsatt verksamhet 2018. Medlen förvaltas av UPS i nära samarbete med ledningen för finska träffpunkten. Rapporten godkändes.

12. Den Äldrevänliga Staden
AU ingår i en referensgrupp med HSO och SIU och har kallats till sammanträde fredagen den 8 september. Styrelsen anser att medborgarmedverkan måste hållas levande under hela processen. Bakgrunden till tveksamheten är besvikelse på upplägget av basundersökningen som genomförts hittills och anser styrelsen att UPS är normen för staden att vara äldrevänlig. Kassören har väckt frågan att söka medel från Vinnova till ett info.lab. och träffar kommunens ihållare, Roger Jo Linder, kommande vecka, för att utforma en ansökan. Rapporten godkändes.

13. Trudhem Storgatan 11
Ordföranden redogjorde för handläggningen av ärendet under sommaren. Ett möte med fastighetsägaren och kommunens tjänstemän (ÄFV och stadsbyggn.förv.) ger besked om hur länge Träffpunkten får driva verksamhet på Storgatan. Rapporten godkändes.

14. Skrivtolkning på Höstmötet
Vice ordföranden föreslår att anlita hörselcentralen för skrivtolkning på Höstmötet. Uppdrogs åt sekreteraren att boka.

15. Sammanträde i KPR 17-09-15
Ordföranden uppmanade ledamöterna att komma med förslag till ärenden som skall tas upp på mötet. En KPR-fråga är indragningen av hållplatser i det nya busslinjenätet där avståndet till en busshållplats i många fall förlängts.

16. Möte med ÄLN:s presidium 17-09-19
För att avlasta ordföranden har äldrefrågor delegerats till vice ordföranden, både vad avser ÄLN och SÄV-arbetet. Karin redovisade följande frågor: Hur många sökande finns just nu till särskilda boenden, vad händer med seniorrestaurangen på Fyrishov, priset på maten, den långa handläggningstiden på färdtjänsten, används tolkar vid handläggnings- ärenden och den korta boendetiden på särskilda boenden. Rapporten godkändes.

17. SÄV-gruppsmöte 17-09-25
Eva Gosselman rapporterade att fem särskilda boenden får SÄV-grupp. Det är Ferlin, Glimmern, Höganäs, Tavastehus och Villa Hovstallet. Introduktion för nya SÄV-ombud genomfördes av Eva och sekreteraren den 22 augusti.
På det kommande mötet skall försäkrings- och ansvarsfrågor behandlas samt rekrytering av personal till.

18. Nästa styrelsemöte
Tidplanen för mötet fastställdes. Det börjar kl 09.00, kaffe med smörgås kl 10.00, lunch kl 12.30, emkaffe kl 14.30, avslut kl 16.00. Lunchen på seniorrestaurangen på Fyrishov kostar 50 kr/person.

19. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.